–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

64. Tối Thượng Công Đức Phẩm

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 29732)
64. Tối Thượng Công Đức Phẩm
"“Tinh thần cao cả, do nơi tinh thần hồi hướng tâm nguyện giải mê, phá nghi chấp, khai hoang lần tiến những gì chưa hiểu đặng hiểu, chưa thông đặng thông làm chốn an nhàn nguồn vui bất tận. Bậc đang sống biết sống như thế chưa phải lối sống tầm thường. Vì sao? Vì chỗ sống của mỗi địa giới như: thế gian có thường tình phục diện thế gian. Cõi Trời (Thiên) củng cố địa giới thường tình của Thiên. Dưới sự nhận định nhãn quan đâu đâu cũng thảy đều thường tình chung khắp các cõi, các cảnh giới cho đến các Quốc Độ, Tịnh Độ đều thường tình mỗi nơi mỗi chốn. Vì sao? Vì còn giới vẫn thường tình, chỉ có Hồi Hướng Công Đức, bao nhiêu công năng tu hành, bao nhiêu chủ lực sung mãn thảy đều cúng dường Như Lai mới cao cống vô lượng Công Đức, vô biên vô tận Chánh Giác là Tối Thượng Phẩm."” –T.V.

Dù Bậc tu lâu đến đâu mà còn Giới chưa thoát khỏi vòng đai Pháp Giới vẫn thường tình. Cho nên cõi Thiên, Tiên bỏ thế gian nơi Địa giới lên đến Thiên giới, Tiên giới cũng không thoát sanh pháp giới, vẫn bị sanh tử luân hồi, nên ông Trời, ông Thiên Tiên dù cho thần thông tài phép đến đâu mà còn Giới là còn sanh diệt, diệt sanh.

Chỉ hồi hướng công đức Như Lai, chung cùng với Như Lai nơi Tối Thượng Phẩm cao cống khó nghĩ bàn. Bậc biết khai sáng những bí ẩn của Vô Minh, biết khai hoang vô minh là không thường tình. Vì Bậc này dám đánh đổi tất cả cốt dung thông đến viên dung pháp giới dù ở địa giới thế gian này hay còn ở thiên giới nơi cõi trời cũng bản năng cúng dường công đức Như Lai là tối cần để cầu Diệu Quả Bồ Đề. Đó là vô lượng vô biên công đức là Tối Thượng Phẩm Công Đức.

“"Thiền Sư đưa tay hái cành lá, Ngài ngồi lại tảng đá, nét mặt cảm mến như nhiên. Ngài nói: Tướng giải thoát từ lâu. Cây cỏ, núi sông, hoa quả vẫn làm tròn bổn phận dung dưỡng nhân loài. Nay ta nói lên tâm hồn Giải Thoát. Thế nhân mấy ai biết đặng Ta? Họ chỉ nhìn nhau bằng đôi mắt tầm thường. Ta chỉ biết ta là đủ, vì sao? Vì nó như thế. Khi Đức Thế Tôn đang còn tại thế, chưa chắc nhân sinh nhìn đặng Ngài Vô Thượng, Ngài đã từng công bố: chưa hẳn có Bậc đã tin Ngài. Lúc bấy giờ tinh thần Tối Thượng Quả Vị Đẳng Đẳng Giác. Chỉ Ngài thấu Ngài mà thôi. Ngài nhập Niết Bàn lời Ngài sáng rạng, ngôn từ trở lại Bảo Châu. Cao quí thay! Vô Lượng Công Đức Phẩm thành Xá Lợi.”" –T.V.

Đức Chí Tôn đã tận tình làm tròn bổn phận. Nay Đức Thế Tôn Di Lạc tiếp tục phải làm tròn miễn nhân sanh ưa chuộng với Tâm hồn Giải Thoát vẫn được toại nguyện không khác, vẫn được sống trong Chân Lý Hải miễn sao Bậc tu thời Hạ Lai biết đồng nguyện rộng rãi phát tâm Hồi Hướng Công Đức Phẩm:
“
"Ta tuyên minh cho tất cả các Bậc tu cầu Diệu Quả phải Hồi Hướng Công Đức Cúng Dường Như Lai chính lời này Tối Thượng.”" –T.V.

Đây là lời chí tình của Đức Thế Tôn Di Lạc nhắn nhủ Nhân Sinh thời Hạ Lai./-