–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

Chương V: LẠC Quốc An Khương

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 39691)
Chương V: LẠC Quốc An Khương
Năm 1956, Ngài mở màn chuyển Pháp Luân Khai Đạo ở tại gia đường Sinh Trung gần chợ Đầm Nha Trang. Đến năm 1965, Ngài tổ chức thành lập Tứ Chúng Pháp Tạng và dời Đạo Tràng về số 42 đường Hồng Bàng, Nha Trang. Những năm sau dời về số 6 đường Huỳnh Thúc Kháng, Nha Trang.

Đến năm 1988 Ngài tuyên ngôn đã đào tạo được một Bồ Tát, một số Tôn Giả và Hộ Pháp, hàng Thánh Chúng này sẽ tuyên dương Chánh Pháp cho đến năm ngàn (5000) năm mới trở lại Mạt Pháp. Mối đạo làm an lành tốt đẹp cho nhân loại và Tam Thiên đã ổn. Ngài hội tề Chư Bồ Tát, Chư Thiên Thần, Nhân Thần, Địa Thần, Tứ Bộ Thần, Long Thần Hộ Pháp cùng Thượng Đẳng Chánh Thần chứng minh nước nhà đổi mới cho dân ấm no và kêu gọi Chư Thiên, Địa Thần dọn sạch sẽ các thành phố.

Đầu năm 1989, nhà nước bắt đầu đổi mới, dần dần theo qui chế thị trường đặc biệt không khắc khe theo lối Vô Sản làm cho Đảng Viên CS được tư hữu, được quyền hưởng sung sướng, quyền có của, quyền chỉnh trang tiện nghi cuộc sống thoải mái mà không lo sợ và nhờ đó người dân cũng được không khí làm ăn dễ thở một phần.

Thành phố cả nước dân được cho xây cất nhà đẹp, nghĩa địa đã được đưa ra khỏi thành phố. Cho đầu tư làm ăn với nước ngoài. Chỉ còn mối Đạo mà Đức Di Lạc quyết đem cho nhân loại thoát khỏi sanh tử luân hồi đem lại yên bình cho dân là chưa được tháo gỡ, Thiền Viện Rừng A Đề ở Phú Hữu tỉnh Khánh Hòa còn bị hiến trả. Âu đó cũng là nghiệp chủng chúng sanh buổi giao thời Mạt Pháp và Chánh Pháp vậy.

Ta chẳng phải vì vua trong một nước.
Cũng không làm Bá tước Hầu vương.
Quyền uy siêu đẳng bất nhường.
Trang nghiêm Quốc độ Phật thường tới lui.
–T.V.

Tôi nghe như vầy: Tuy Ngài đã nhập Bát Đại Niết Bàn nhưng Ngài vẫn còn Hiện Thể và Chư Long Thần Hộ Pháp vô hình đang ở tại thế gian. Ngài vẫn còn tới lui Ta Bà Thế Giới này chỉ đạo tận độ chúng sanh. Ngài là một người dân như muôn người công dân khác mà không khác vì Ngài đã thật có Quyền Uy Chánh Báo Siêu Đẳng Bất Nhường, có một chứ không hai trong thời Hạ Lai Mạt Pháp này.

Thế giới với muôn ngàn vạn diễn cảnh, vạn lối cách ngăn nhưng Khoa học gia, chuyên gia nghiên cứu mới thấy Ngài đã tạm sắp đặt an bài không để bấm nút sát phạt nhau bằng vũ khí giết nhân loại hàng loạt.

Quan Âm không thể bắt cầu
Ngón tay Ta chỉ Chư Hầu đều vâng.
–T.V.

Những câu thơ tuyên minh của Ngài không thể lấy lý trí thế gian tỏ biết đầy đủ được. Cái thế chân vạt ngày xưa, hóa thân Ngài là Khổng-Minh đã sắp đặt thì nay thế kỷ 20 này thế giới hình thành khối Thứ ba Trung Quốc từ Cộng sản đổi mới với hình thái riêng không tự do mà cũng chẳng bảo thủ, cho thấy hòa nhập Tây phương mà không mất bản chất truyền thống dân tộc. Cộng Sản Việt Nam ngày nay được thừa hưởng cũng không ngoài qui trình trên. Tôi cam đoan người CS không làm ra nổi mà chính bàn tay Vô Hình Hữu Tình Siêu Đẳng Bất Nhường của Đức Thế Tôn Di Lạc.

Lịch sử là một quá trình tiếp diễn, có đắng cay, có khắc nghiệt cũng là gieo mầm cho một tương lai tốt đẹp hơn để Đức Thế Tôn Di Lạc thị hiện, Bồ Tát tiếp nối độ sinh, Chư Tôn Giả, Hộ Pháp lập Phẩm Công Đức cúng dường Như Lai.

Ai cũng có cái phải, cái đúng của riêng mình. Người đứng bên này cho mình là đúng và kết tội kẻ bên kia là sai cần diệt, còn người đứng bên kia cũng cho mình là đúng và kết tội kẻ bên này là sai. Do đó sắp xếp an lành là đường lối Trung Đạo Tôn đúng nhất, ít ra cũng một thời gian.

Trung Đạo Tôn không bao giờ thay đổi nó viên dung bất biến tròn sáng. Chỉ Bậc thành tựu Diệu Quả Phật như Đức Thế Tôn Di Lạc mới tận tường chốn Hạ Lai Đồng Độ mà vận chuyển cho nước Việt Nam và nhân loại trên thế giới được AN LÀNH, sống hạnh phúc khó nghĩ bàn.

Ngày nay Việt Nam có mặt vị trí trong cộng đồng các Quốc gia ASEAN và thu hút được đầu tư các nước khác nữa là điểm đáng mừng cho dân tộc chuyển mình./-