–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

62. Tối Thượng Xây Đắp

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 29839)
62. Tối Thượng Xây Đắp
“Bậc xây đắp căn là bậc đã từng trải qua từ Vô Lượng Kiếp, đặng Vô Lượng Thọ, tỏ Vô Lượng Nghĩa, thấu đạt Pháp Giới, thấu rõ tường tận Bản Thể Tâm, sự diễn hành nơi Pháp Tánh. Bậc nầy trọng lượng về tánh chất hơn về căn cơ. Vì sao? Vì hàng phục đặng tánh chất diễn hóa lầm mê xong thì căn cơ liền đầy đủ Chánh Giác.

Chẳng khác mấy Vị Đại Lương Y đã từng chữa các con bệnh, đã từng thật tỏ vị thuốc nào công dụng chữa trị con bệnh ra sao, không còn quái ngại nghi ngờ, rụt rè đối với con bệnh.


Bậc xây đắp tận giác chu vi pháp giới do nơi căn tánh diễn hóa thụ sanh thành hình, đã từng nương nơi pháp giới nhiếp độ tận tường thị chứng mới thực hành mười danh hiệu, chia ba phẩm, Diệu Dụng Hành Dụng đồng với Tam Thế Phật ba đời.”
–T.V.

• Phái Tiểu Thừa dùng tâm thành thật, tâm thiết tha, tâm thành kính nhưng chưa biết dùng ba tâm năm nguyện tu cầu Chánh Báo.

• Phái Đại Thừa vẫn thành thật tâm, thiết tha tâm, thành kính tâm nhưng biết Nương Nơi Tánh Tỏ Tâm, tỏ rõ lý sự của tâm di chuyển mà phát hiện được sự di chuyển vạn pháp kia đều do tâm sanh ta. Sau lần theo phát minh được Hiện Sanh: Ta sanh Tâm mà sở đắc thật sâu Bản Thể Chân Tâm, Pháp Thân Chân Lý.

Đương thời Đức Di Lạc Tôn Phật tùy căn Tiểu Đại mà khai thị. Cùng nơi Đạo tràng mà giờ nầy dạy tiểu thừa, giờ khác khai Đại Thừa lần nâng và tuyển chọn bậc tu Nhất Thừa. Đắc Bản Thể Chân Tâm Tối Thượng bắt đầu hướng đạo cho xây đắp căn cơ Tối Thượng ,mới khai riêng cho bậc này tu tập Mười danh hiệu, chia ba phẩm. Có chia ba phẩm phân định căn cơ chúng sanh ở phẩm nào mới thấu đạt Tam Muội phần Tối Thượng Thừa.

Ngài khai thị tôi còn nhớ rõ: Bồ Tát tùy duyên mà thuyết pháp cứu độ chúng sanh. Vì chúng sanh như nồi đất mỏng phải nương chìu, phải lai trần độ sanh cho đến khi Nhất Sanh Bổ Xứ là kiếp chót Thành Phật mới quyết định chọn căn Xây Đắp Tối Thượng khai thị cho thành tựu Đại Bồ Tát nối tiếp Chánh Pháp mới Bát Đại Niết Bàn được.

Hai phái Tiểu Thừa và Đại Thừa chưa hiểu biết thấu đáo căn cơ, thường phân tách đúng sai mà chướng đối vạn pháp. Bậc tu theo Pháp Thân không còn lựa chọn pháp cùng tu Ứng Thân hiện sanh không chướng thì được song tu gọi là bậc Xây Đắp Căn Tối Thượng vào con đường Tôn Chỉ duy nhất Viên Giác.

• Bậc Đại Thừa phải trải qua vô số kiếp vào Nhất Thừa. Từ Nhất Thừa cũng phải trải qua Vô Lượng kiếp đặng Vô Lượng Thọ pháp giới, tỏ vô Lượng Nghĩa Pháp Giới đến Bồ Tát thấu đạt tận tường tánh chất pháp giới gọi là pháp tánh diễn hóa làm bậc tu mê lầm. Bậc xây đắp căn cơ không còn tùy duyên mà quyết định xây đắp con đường tu sao cho đến Chánh Giác thành Phật gọi là Tối Thượng Xây Đắp Căn Cơ. Bậc nầy đã vào Bất Thối Chuyển, đã đạt Bất Khả Tư Nghì Bồ Tát vào Đại Bồ Tát .

• Bậc Xây Đắp Tối Thượng là bậc tu con đường đến tận giác pháp Giới, chung quanh pháp giới đều tận thấu tỷ mỷ chẳng thiếu sót sự diễn hóa của nó thành tựu Không Tướng mà thấy đến tận Giác Tướng Đại từ đó mới minh định thực hành mười danh hiệu chia ba phẩm./-