–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

ĐỨC DI LẠC VÀ LONG HOA (sách 1)

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 84446)
ĐỨC DI LẠC VÀ LONG HOA (sách 1)

dn_chandung_w_op6-content

Hoá thân Đức Tịnh Vương Nhất Tôn
chính là Đức Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật

hạ lai trần thế: 1918-1993,

thế danh Từ-Thế-Thọ,

chứng minh Vũ Trụ Thời Mạt Kiếp.
"Đức Di Lạc và Long Hoa" do Thiền Sư Bồ Tát Di Như, Vị Tổ Thừa Kế Thứ Nhất, ghi lại tóm tắt tiểu sử và lộ trình chỉnh trang lại Phật Đạo thời mạt kiếp tại Việt Nam của Đức Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật kiếp này.


lotusbull Chúng con thành kính nguyện cầu Đức Thế Tôn Di Lạc cùng Như Lai Phật Mười Phương minh chứng.

lotusbull Chúng con nguyện cầu Nhân Sinh cùng các Cõi Chí Dũng phát tâm tu cầu Tri Kiến Giải Thoát, Giải thoát rốt ráo để thoát khỏi sanh tử luân hồi, vì có về cõi Trời, cõi Thiên hay Thần vẫn còn sanh tử luân hồi.

lotusbull Chúng con nguyện cầu Chư Phật Mười Phương tiếp dẫn Cứu Độ song thân con cùng Cửu Huyền Thất Tổ kiếp này trở về sau phát tâm tu hành theo con đường Tri Kiến Giải Thoát đặng thoát sanh tử luân hồi.


* * * * * * *


* PHẦN TÁC GIẢ

dinhubotat_w

Thiền Sư Bồ Tát Di Như
Vị Tổ Thừa Kế Thứ Nhất


* Trong quyển "Đức Di Lạc và Long Hoa" này, tôi không đủ phương tiện để diễn đạt hết những gì mà ĐỨC THẾ TÔN DI LẠC đã khai thị trong suốt lộ trình Chỉnh Trang Phật Đạo, Tận Độ Hạ Lai của Ngài tính đến năm 1993. Chỉ hóa giải tự mãn lý chướng, nghi chấp để diện kiến may ra mới có thể thỏa mãn được phần nào về Chân Nguyên, Tâm Ấn Như Lai Thiền mà thôi.


* Tứ Chúng Pháp Tạng Phật Giáo Hải Ngoại Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh, Ấn Hành Phổ Truyền. Nguyện Hồi Hướng Công Đức tu hành TRI KIẾN GIẢI THOÁT cho tất cả Chúng Sanh cùng Thánh Chúng được sống trong Ân Đức TỪ THỊ của Phật Nhãn Phổ Chiếu giữa thời ĐƯƠNG SANH HẠ LAI.*  *  *

Hỡi Người Chân tử Phật Đà
Nghìn năm Pháp Tạng trổ hoa một lần

–Tịnh Vương


* NAM MÔ VÔ THƯỢNG DI LẠC TÔN PHẬT
  HẠ LAI TẬN ĐỘ

– Tác giả, hóa thân Di Như
Đại Hiếu Đại Trung Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát
Hạ Sanh Đồng Độ


Phụng ghi tại Sài Gòn, Mùa Vu Lan năm 1995
tức ngày 14 tháng 7 Âm Lịch năm Ất Hợi.