–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

66. Thánh-Hiền Phật-Giác

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 30987)
66. Thánh-Hiền Phật-Giác
“Thiền Sư tĩnh tọa xong, Ngài lẩm bẩm hai chữ Thánh Hiền! Phật Giác! Hồn nhiên đôi mắt Thiền Sư in tuồng giao cảm mười phương sáng ngời tỏ vẻ vui tươi gật đầu nói: Thánh bổn tánh hiền! Phật đại diện Toàn Chân Chánh Giác nên gọi Thánh Hiền! Phật Giác! Hai cấp Thánh và Phật. Có chí dũng công năng tự thành Phật Thánh, nào phải mong cầu xin mà đặng? Về Thánh xuất thời chẳng thiếu chi, như hoàn toàn xuất Thánh rất hiếm. Vì sao?

Vì con người chưa vẹn mười điều toàn mỹ “Nhân Vô Thập Toàn”, dù con người kết nạp bản năng toàn chân chăng năm, ba, bảy điều vẫn phục diện học làm Thánh vươn mình khai hoang làm Thánh Xuất. Thánh Xuất có nghĩa giải nghiệp Xuất Thánh, sạch nghiệp viên minh liền tự xuất, khi thành đạt không học vẫn Xuất Thánh.”
–T.V.

Tôi nghe như vầy: Thánh xuất là Bậc sở đắc Chân lý, mỗi Bậc sở đắc một môn, mỗi môn khi thâm nhập ích lợi vô kể cho nhiều ngành. Cũng như một pháp sanh vạn pháp, vạn pháp hồi một pháp.

Bậc Thánh xuất tùy theo chuyên môn của mình mà triển khai cho từng lớp giải nghiệp, sau lớp này được Thánh xuất. Thánh xuất do nơi Chí Dũng, đức tánh thanh cao, bao dung thành hiền hòa. Bậc Thánh Xuất không còn tự mãn, tự cao, không còn tam độc nơi chúng sanh tánh, không còn tự mãn củng cố học hỏi tăng thượng có Hiền hậu mới Thánh Xuất.

Bậc Thánh Xuất Thánh Nhân như Khổng Tử, Thánh Thiên như Lão Tử. Bậc Thánh Xuất nhiều thường hiện nơi thế gian, Bậc hoàn toàn Xuất Thánh rất hiếm. Vì chưa vẹn toàn mười danh hiệu như Đức Bổn Sư, như Đức Di Lạc thời Hạ lai đã hiện thể.

Có Bậc thực hiện được Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri thuộc Hành Dụng Phẩm, có Bậc được Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Điều Ngự Trượng Phu một phần của Diệu Dụng Phẩm. Không vị nào đủ mười danh hiệu Xuất Thánh.

Bậc Xuất Thánh nếu ai có Đại căn gặp được đã khó, mà biết hưởng được Như Lai Phật nơi Ngài càng khó hơn. Biết được Ngài quá ư khó. Biết rồi mới y tôn, y chỉ không còn lầm lạc xuất Thánh.

Bậc Xuất Thánh siêu đẳng hạnh Thế Gian Giải, khó nghĩ bàn. Bậc này giải nghiệp, sạch nghiệp được viên minh nên được tự xuất không cần học. Có tự xuất làm gì cũng được nên Ngài mới ban hành Hịch Chứng Minh Vũ Trụ theo ý Ngài tự xuất. Ai có quyền uy cũng chỉ là “Con Nộm” Ngài điều khiển từ xa nếu cần làm an lành chúng sanh. Dù có một rừng vũ khí tối tân, vi trùng học, nguyên tử hóa học, vũ khí bấm nút từ xa cũng không qua được “Quyền uy siêu đẳng bất nhường” này. Thật lắm, trăm ngàn chân thật, còn vĩ đại gấp triệu lần, văn tự không kể hết Bậc Xuất Thánh. Bậc Thánh Xuất không biết nổi Bậc Xuất Thánh.

“Thiền Sư vừa giải đến đây, hai bàn tay Ngài đặt trên mặt bàn nhỏ, nhìn mười ngón tay, trầm lặng tiếp nói: Chánh Biến Tri là một danh hiệu Phật, bao la rộng rãi vô cùng, yếu tố sáng soi quân minh vô tận. Vì sao? Vì trí hóa tâm thức biến tri, nghề nghiệp biến trí, cải cách biến trí, biến trí tùy thuộc nghiệp, còn Chánh Biến Tri thuộc Giác Tướng về Như Tướng Kiến tri mà Tri Kiến Phật.

Thiền Sư hai bàn tay đưa thẳng ngang tai rộng rãi mỉm cười tiếp nói: Chánh Biến Tri sai lạc thì Tà Biến Tri làm thế nào phân biệt? Như nhà Thông thái, gắng tạo thành thông thái chỉ là một con người tạo thành làm thuê cho thông thái. Phải có căn bản nơi chủ thể chủ tánh cao đẹp vững vàng gọi là đức tánh bao dung đến thành công thông thái. Đó mới thật chính thật mình thông thái.”
–T.V.

Bậc thông thái cần tạo cho mình có Chủ Thể Chủ Tánh để tự điều động sự thông thái. Bằng không có Đức tánh tự chủ bao dung thì sự thông thái này lại đi làm nô lệ cho một người nào cũng đem đến tai họa cho nhân sinh. Vì vậy Bậc thông thái còn tạo mối nguy hiểm bên cạnh cái lợi cho đời vẫn bị trí hóa sanh mạng lai sanh làm loài súc vật theo luật luân hồi thật tai hại lắm!

“Đứng trước tinh thần hóa giải vô minh ngăn cách, đứng trước tinh thần lướt qua các trở ngại phân chia trở nên lành lẽ, đứng trước tinh thần chống trả bản thân lười trễ thật là trí dũng vô cùng, khó nghĩ bàn những Bậc Đại Hùng từ mê lẫn đến Ngộ. Từ thế gian đến xuất thế gian tinh thần xây dựng nên sự việc tất cả, thiếu tinh thần bị tê liệt tất cả thì thử hỏi tinh thần là cái gì? Lợi hại như thế? Tinh thần chẳng là cái gì mà cái gì cũng đoạt đến.

Tinh thần Bất Khả Tư Nghì, khó nghĩ bàn đặng. Tinh thần là chủ thể năng lực Như Lai. Vì sao? Vì Phật Ấn Chỉ Như Lai vô sở tùng lai, Diệt vô sở trú, Cố danh Như Lai. Hàng Bồ Tát đại nguyện Như Lai vô biên thề nguyện sự. Bồ Tát hành dụng phụng sự cứu giúp chúng sanh, chúng sanh là hành dụng theo thể dụng vận chuyển Như Lai, nên Bồ Tát đem hết tinh thần phụng sự thành tựu Chánh Biến Tri, Kiến diện Như Lai Chủ thể Năng lực Như Lai thọ ký.”
–T.V.

Bậc trí đều công nhận tu hành thành hay không thành đều do tinh thần. Tinh thần thù thắng cái gì cũng đoạt được. Chư Phật Chư Bồ Tát cũng theo con đường này, nó rất thực tiễn. Tinh thần là Chủ thể có năng lực vô biên từ nơi Như Lai, làm chúng sanh và Như Lai là một không thể nghĩ bàn. Bồ Tát nhập thể mới xác thật Như Lai không lui tới, không chỗ trú. Đâu đâu chủng tử Như lai cũng sẵn vô thủy vô chung thường còn bất biến lại sống động viên dung vô cùng tận. Tinh thần chí dũng là chính yếu cho tu cầu Tri Kiến Giải Thoát. Dù tinh thần thiết tha, thành thật chưa trí tuệ vẫn lâm nơi tinh thần cuồng tín nên rất cần Bậc Thiện Tri Thức chỉ đạo mới đi đúng đường Tri Kiến Giải Thoát được. Nếu chưa gặp nên có tinh thần thiện căn, thiện chí, cúng dường công đức, cúng dường ngôi Tam Bảo, tinh thần như thế rất an lành rất đáng qúy.

“Bậc tu đọc tụng Kinh Pháp, dùng sắc Kinh, chưa tụng ý Thánh nghĩa Kinh làm thế nào Tri Kiến. Hai là nghe thuyết pháp chưa thọ lãnh an toàn, nhận định khiếm diện, chưa đúng với tinh thần pháp, làm thế nào kiến tri Thánh Pháp?” –T.V.

Chúng sanh sống không rời Tâm Thức. Bậc có học hoặc nhà thông thái cũng không thoát khỏi tâm thức dù cho có ý thức cũng ý thức của tâm thức cá nhân mình. Bậc tu Phật xem Kinh Pháp, nghiên cứu, học hỏi Kinh điển có ý thức cũng không ngoài tâm thức hiểu biết theo Bị Biết cùng Bị Tu. Ba điểm trên đều lầm lạc. Tâm Thức giờ phút điều hành tất cả làm Bậc nào cũng sống trong quanh co do nó nuôi dưỡng hỗn loạn, hỗn độn. Tâm thức như tia chớp sấm sét, như ánh trăng dưới nước, lay động không ngừng... Thật khó khăn giải giới tận thấu cho sạch sẽ chu toàn được. Vì quy chế chúng sanh tu chúng sanh chưa thực hành trí tuệ căn bản, trí tuệ cứu cánh, trí tuệ Bát Nhã làm thế nào đến Thánh ý Chánh Giác.

Giác theo học thuyết, giả thiết cũng nhiều nhưng đó là Bị Tu Bị Chứng còn tạo Thánh ý Chánh Giác đến Xuất Thánh thật khó khăn. Chỉ một quan niệm còn là Thọ Ngã, Ngã Sở. Nó như bụi vi trần rất dễ lầm nhận. Bởi vậy Bậc tu chí dũng cần Bồ Tát, Bồ Tát nương Như Lai Phật cứu độ mới kết quả./-