–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

- CÂU 61 ĐẾN 72

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8865)
- CÂU 61 ĐẾN 72
61. Chìa khóa sở đắc các Pháp Tam Muội?
* Đã giải ở câu 12.

62. Giác Mê? Mê Giác?
* Giác chưa Thành Đạo. Qủa chưa đạt gọi là Giác Mê. Mê tu cho Giác gọi là Mê Giác.
- Giác Mê, Mê Giác đều là nguyên thể của Chân Như.

63. Đại Bát Niết Bàn? Bát Đại Niết Bàn? Con đường dẫn đến Tu Chứng?

* Đã giải ở câu 16.
- Con đường dẫn đến Tu Chứng: Đang tu thành tựu chúng sanh tánh Tám Đại đã giãi ở trên, được gọi Đại Bát Niết Bàn.
- Hành dụng, diệu dụng thành Diệu Qủa Chánh Giác, tứ thời đi đứng nằm ngồi viên thanh tịnh, đến Bát Đại Niết bàn.

64. Tại sao Ngài tự cho mình là "Kẻ chăn bò thuê mướn hoặc là người lau tượng"?
* Thời mạt pháp chứng tu, tu chứng,xưng Phật giả dẫy đầy khó phân: Phật Di Lạc phải nhân cách hóa, tự ví mình là kẻ thấp hèn, là người lau tượng,vẫn tu hành Thành Phật được, không cần hiện thân con nhà cao sang như Vua, Chúa. Ngụ ý chúng sanh nào nhứt tâm vẫn tu thành Phật.

65. Thế nào là tứ trí? Phân biệt rành mạch dẫn đến tứ trí?
* Nhân sanh Trí, Tiên Thần Trí, Bồ Tát trí, Phật Trí.
- Nhân sanh Trí còn gọi là chúng sanh trí, có hình tướng, có sắc tướng mới thấy biết.
- Tiên Thần Trí: Sống nhờ Tư Tưởng, công dụng định tưởng làm lẽ sống, thu nhận Tinh Khí Thần để sống lâu. Xa lánh chốn nhân sinh. Dùng uy quyền với thuộc cấp. Thông minh. Cấp nhị thừa tu chứng.
- Bồ Tát Trí: Hạnh nguyện hành thâm pháp giới Chúng sanh trí, Tiên Thần trí để tạo Đại Trí. Tân độ chúng sanh tánh hành dụng thấu đạt Như Lai Tạng.
- Phật Trí: Trí Diệu pháp Liên hoa Phật. Tận thành từng lớp lớp chủng tánh chúng sanh, chủng tánh Tiên Thần, chủng tánh Bồ Tát thọ báo, phước báo, chánh báo.

66. Thế nào lục thông? Phân biệt rành rẽ con đường lục thông?
* Trong Bảo Phẩm Xuất Thế Chơn Kinh Đức Di Lạc Tôn Phật đã có khai thị.
- Duy nhất chỉ có một con đường, bậc tu Phật trực giác Nhất Tâm siêu đẵng mới tỏ thông nghiệp lậu. Gọi là Lậu Tận Thông.
- Từ Lậu Tận Thông hóa sanh tư tưởng thông là Thần Túc Thông, tiếp đến thứ tự Tha Tâm Thông…Lục Thông.
* Tiên, Thần Đạo, Ma Đạo có ngũ thông. Không có Lậu Tận Thông. Còn sanh tử.
* Đức Ngài khai thị: Thời mạt pháp không Thần Thông, cũng chẵng Lục Thông. Chỉ vận chuyễn tam muội, đi trong lữa để cầu Diệu Qủa Bồ Đề là sạch hết sanh tử.

67. Thế nào là Ngũ Nhãn? Con đường dẫn đến Ngũ Nhãn?
* Nhục nhãn: Cái thấy của chúng sanh.
- Thiên nhãn: Cái thấy củaTiên Thần.
- Huệ nhãn: Cái thấy của Bậc tu giác ngộ.
- Pháp nhãn: Thấy vạn pháp đắc Pháp Thân.
- Phật nhãn: Thấy tròn khắp pháp giới chúng sanh.
* Con đường dẫn đến Ngũ nhãn:
- Thấy gì cũng được, nghe gì cũng được, không chống đối, không chướng, không chấp.

68. Tại sao Ngài dạy trong Bảo Phẩm Xuất Thế Chơn Kinh: "Mình tự nhận Sở Đắc chưa hẳn là Sở Đắc, đến giai đoạn Sở Đắc thì không nhận vẫn Sở Đắc" Phẩm làm thế nào tu tâm để giải cuồng tín.

* Tự nhận sở đắc bị chấp, do thọ bản ngả cũng như chưa sở đắc.
- Đến khi giác ngộ, lìa ngã, không nhận sở đắc vẫn đắc.

69. Thế nào là Đại Giác?
* Bậc tu giác ngộ hành thâm Vô số pháp giác ngộ, đắc Đại ngộ. Cấp A La hán.

70. Làm sao sử dụng Như Lai Tạng xâu chuỗi Vạn Pháp dựa trên gốc thực tiễn chơn lý?
* Duy chỉ quyết tâm sẽ sở đắc pháp Nhất Tâm là biết sử dụng Như Lai Tạng nơi pháp giới vạn Pháp. Đó là chân lý thực tiễn.

71. Vô Sanh Pháp Nhẫn?
* Nhẫn nhục thì không sanh pháp nữa là Vô Sanh Pháp Nhẫn. Khác với Vô Sanh là không còn sanh tử luân hồi.

72. Vô Ngã.
* Không ta. Không bản ngã.
* Bồ tát đi hữu ngã cũng thành vô ngã. Chúng sanh đi vô ngã cũng thành hữu ngã.