–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

10. NÓI VỀ NHẬN ĐỊNH BẬC TU THIỀN VÀ BẬC CHƯA TU THIỀN

16 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 10686)
10. NÓI VỀ NHẬN ĐỊNH BẬC TU THIỀN VÀ BẬC CHƯA TU THIỀN
Bậc tu Thiền và bậc chưa tu Thiền CÁI BIẾT vẫn đồng đẳng, nhưng TÁNH BIẾT khác xa vời vợi. Bậc tu Thiền nhờ nơi Tánh Biết mới có thể biết được Vũ Trụ Nhân Sinh. Ngoài Vũ Trụ còn có các hành tinh, mỗi hành tinh đều có hành tinh loại phù hợp với hành tinh đó, vẫn sống an vui đầy đủ các Thể Chất phù hợp của mỗi hành tinh, không khác mấy với Vũ Trụ Nhân Sinh nơi quả Địa Cầu nầy.

Còn về Tín Ngưỡng các hành tinh đến Vũ Trụ Nhân Sinh hay Thiên Sinh hoặc Tiên Sinh, nơi hành tinh nào vẫn có mỗi một TÂM tín ngưỡng in nhau, nhưng xướng danh tôn sùng khác nhau. Như quả Địa Cầu xướng danh Tôn Sùng đức BỔN SƯ về Đạo Phật hay đức CHÚA TRỜI về Công Giáo, thì mỗi hành tinh đều có sự xướng danh tôn sùng nơi họ, nhưng nền Đức Trí đều như nhau.

Nhờ nhận Tánh để biết nó như thế nên bậc tu Thiền mới tu cầu trên con đường Giác Ngộ bằng cách phủ xả ý thức dị phân đặng nhận chân TỰ TÁNH đến TỎ TÁNH. Buổi ban đầu lập Hạnh, từ Ngôn Hạnh đến Tánh Hạnh Hỷ Xả tạo thành ĐỨC TRÍ. Khi đã tạo thành như thế thì THỨC THẦN DI CHUYỂN nhập vào các hành tinh cảnh giới. Nếu chưa lập Đạo Hạnh như thế thì dù cho có tu Thiền một ngàn năm cũng chưa xê dịch.

Khi đã thành tựu Thần Thức di chuyển mới du hành các Cảnh Giới để thật tỏ rõ Ngôn Ngữ Hạnh Kiểm của mỗi hành tinh thảy đều khác xa biệt nơi sức tưởng tượng của bậc chưa tu Thiền. Bậc tu Thiền đã từng di chuyển Thần Thức đến Cảnh Giới nào thì Thân liền đồng ứng hiện hợp chung in như người trong Cảnh Giới đó không sai tí nào cả. Từ Ngôn Ngữ đến Hạnh Kiểm như nhau, nhờ thường ra vào xuất nhập hàng trăm ngàn Cảnh Giới cùng các Cõi như vậy nên Sở Đắc HIỆN NHẤT THIẾT NGÔN NGỮ TAM MUỘI và cũng nương nhờ Tự Lợi Tha Lợi nên nhận Giác được HIỆN NHẤT THIẾT SẮC THÂN TAM MUỘI.

Bậc tu Thiền thật biết từng tư tưởng của Thiên Quan, Tiên Quan, Thần Quan, Thánh Quan đồng với Nhân Sinh Quan đều theo quan niệm từng trình độ mỗi một Cõi hay Cảnh Giới theo nơi Thức Tịnh cực đối tạo thành không thể nào vượt khỏi tầm hiểu biết hơn. Duy nhất chỉ có Thiền Trí mới rõ biết chung gồm giữa mình cùng khắp các Cảnh Giới mà thôi

Tu Thiền còn nghe được hơi thở của thảo mộc cùng quả Địa Cầu nhịp nhàng di chuyển cho đến các loài chim chung hòa với tiếng gió reo trở thành muôn ngàn câu Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng không ngớt. Đồng với tiếng Nhạc Trời của chư Thiên trỗi lên từng lúc Thanh Bình. Nhờ nghe như thế, nhờ thấy như thế, nên mới chu đáo mà tận biết những gì mà tất cả đang lầm tưởng, do lầm tưởng đương sinh mơ ước trong hoài ảo mà thiếu kém Thực Thể phát tâm để Tri Kiến.

Bậc Tu Thiền nhờ nhận Tánh để Thấy Biết, có nhận Tánh Thấy Biết như thế mới Tự Tánh Tỏ Tánh. Nhờ Tự Tánh nên MINH TÂM KIẾN TÁNH thấy biết dung thông khỏi lầm. Còn bậc chưa tu Thiền cũng dùng cái Thấy để Thấy, Thấy đặng mới biết, chưa thấy thời chưa biết, nên thường BỊ BIẾT, khi bị biết thì BỊ LẦM.

Bậc tu Thiền dù có ngồi trong CỐC chăng vẫn nhận biết được Nhân Sinh có nơi quan niệm đúng, có chỗ chưa rõ quan niệm sai, lầm nơi quan niệm sai chạy theo chỗ sai mà Sanh Tử, chớ bậc tu Thiền đã thật biết nơi BỔN TÁNH nên quyết định không sai chạy.

Thế nào là Nhân Sinh quan niệm đúng, có chỗ quan niệm sai? Khi Nhân Sinh Chánh Giác thì lúc bấy giờ mới nói: TA CÓ MỘT LINH HỒN, đó chính là thật đúng không sai. Lúc Nhân Sinh đang cơn Mê Lầm, chạy theo từng Cá Tánh, từng quan niệm đảo điên, giờ phút trước qua giờ phút sau, hai đức tánh khác nhau thì hai CÁI TA và hai LINH HỒN. Từ nơi hai linh hồn của Ta mãi mãi dung dưỡng thay đổi cho đến ngày hôm nay thì mỗi một Nhân Sinh có đến hằng hà sa số vô lượng vô biên cái TA và cái LINH HỒN, đâu có phải mỗi một cái như từ trước mà nay lầm nhận? Đó là chỗ chưa rõ quan niệm sai.

Bậc tu Thiền nhận thấy tất cả mê mờ lầm lẫn, từ nơi Chân Ngã Chánh Giác lầm mê xa lìa Chân Ngã chạy theo Giả Tưởng Thọ Ngã trở thành Bản Ngã hư vọng. Do đó mỗi một Nhân Sinh quan niệm lầm nhận giả tưởng bản ngã có đến hằng hà sa số vô lượng vô biên Bản Ngã mà phải Chánh Báo Thiên Tiên, Thần hoặc Ngạ Quỉ, Súc sanh đến Địa Ngục, đó chính là GIẢ TƯỞNG BẢN NGÃ, nó đồng chủng tánh nơi các Cõi, các Cảnh Giới hay Địa Ngục cũng là Bản Ngã Giả Tưởng nó bị, chớ chẳng phải CHÂN NGÃ bị Chánh Báo hay Thọ Báo. Đó chính là chỗ quan niệm sai.

Bậc tu Thiền thật biết THỂ TÁNH của Thiền, nếu chưa biết được Thể Tánh, theo quan niệm mình mà dự đoán để tu Thiền thì sai lạc trở thành TIÊN ĐẠO gọi là bậc khá nhứt, ngoài ra còn Điên Khùng mất Trí phổ truyền bừa bãi sa Địa Ngục.

THỂ TÁNH THIỀN, thể tánh của Thiền thì thuyên diễn đủ mọi hình thức gọi là: NÓ MUỐN THẾ NÀO THÌ NÓ VỀ THẾ ẤY. TÙY THUẬN THEO CÁI MUỐN NƠI NÓ NÓ ĐẾN. Do Thể Tánh Thiền nó như thế nên chi ngoại giáo mới có quan niệm sai lạc về vấn đề XUẤT HỒN NHẬP CẢNH. Còn về Chân Truyền Giải Thoát thì dụng Thiền để có Thiền Trí sáng soi lìa BẢN NGÃ, nương theo VÔ NGÃ nhiếp độ tất cả Bản Ngã Giả Tưởng đoạt đến CHÂN NGÃ CHÁNH GIÁC.

TỰ TẠI ĐẠI BI TÂM nói lên từ một Đại Ngã mê lầm liền diễn hóa ra hằng hà sa số vô lượng vô biên TIỂU NGÃ GIẢ TƯỞNG, lầm mê Thọ Ngã Giả Tưởng gọi là Bản Ngã. Bậc tu Thiền đúng với tinh thần Chánh Giác thời nương theo VÔ NGÃ, với mục đích nhiếp độ Bản Ngã. Các Bản Ngã ấy chính là Tiểu Ngã. Khi nhiếp độ hoàn tất hằng hà sa số vô lượng vô biên Tiểu Ngã thời trọn vẹn Đại Ngã. Có chu toàn hoàn mỹ Đại Ngã mới có BÁT ĐẠI NIẾT BÀN.

Bằng trong thời đang tu trì thọ chấp nơi Tiểu Ngã nào thì chỉ Chánh Báo hoặc Thọ Báo nơi Tiểu Ngã đó thôi. Khi Tiểu Ngã Giả Tưởng đó còn thì Cảnh Giới thân mạng còn. Lúc Tiểu Ngã Giả Tưởng tan vỡ thì bị tan vỡ.

Bậc tu Thiền chưa đúng với tinh thần nói trên gọi là NGOẠI GIÁO. Vì sao? Vì Xuất Hồn đương nhiên chưa có TÂM Thọ Ngã, nhưng lầm nhận mỗi một TIỂU NGÃ huân tập Tiểu Ngã ấy cho đúng với Thiên Đạo hoặc Tiên Đạo. Khi đã thành hình Tiểu Ngã đúng với Tiên thì liền nhập vào Tiên Cảnh, còn đúng với Thiên Giới thì đến nơi Thiên Giới. Nên nhớ Tiểu Ngã nó tùy nơi HIỆP mà đến thụ thai nơi nó hiệp. Do nó như thế nên tu Tiên thành Tiên, tu Thần thành Thần, làm Ác thì nó vào nơi Ác, lập Thiện thì Tiểu Ngã ấy nó hưởng nơi Thiện Giới. Khi nó bị sa vào BA ĐƯỜNG ÁC như Ngạ Quỉ, Súc Sanh, Địa Ngục thì chính Tiểu Ngã nó đã có sẵn nơi Ngạ Quỉ, nơi Súc Sanh, nơi Địa Ngục nó chịu lấy hình phạt, chớ bậc đang tu nào có chịu. Nhưng trót lầm mê thì phải chịu chớ mà than thở cầu van, đó chính là lời TỰ TẠI ĐẠI BI nói thật.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN