–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

TÂM THỨC

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8491)
TÂM THỨC
Thiền nương Tâm Thức khó phân,
Ý riêng Hành Giả chẳng đồng tế vi.
Thanh Thô ẩn hiện vô nghì,
Không phân Sân Nhiễm, bởi vì trót mê.
Nên chi biến đổi muôn bề,
Pháp Thiền hư thật chẳng hề mừng vui.
Tâm thức khôn khéo tới lui,
Hiện Cảnh nương Muốn, sụt sùi lầm sai.
Ý Ma năm lăm thứ diễn hoài,
Nhẹ đưa Hành Giả lạc loài không hay.
Trừ Vọng tham muốn hằng ngày,
Tánh Ma tan dẹp, Định bày triền miên.
Pháp Định đến Tuệ toại nguyền,
Ngược soi Tánh Tướng, rõ liền Ba Thân.
Lục Hòa chung khắp chẳng cần hơn thua.
Miễn sao Chân Thiện tỏ đưa,
Như Như Tự Tánh không thừa Báo Ân.
Nên lập Chân Lý thật gần,
Chớ tìm ảo vọng, tướng phần cao siêu.
Tu vậy, Bảo Pháp khắp đều,
Mỉm cười thật chứng, Độ đều Tam Thiên.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN