–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

VIÊN MINH

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7033)
VIÊN MINH

Tôi ra đời trăm cay vạn đắng,
Gởi ít lời, gởi nhắn các ông,
Tại sao chẳng giữ chữ đồng,
Nói ra thời có việc làm rỗng không.
Bậc cố tiến, kẻ lùi ưa giữ,
Bậc Siêng tu, kẻ chưởi là Ngu,
Trung trinh chẳng có chút tình,
Bền gan, vững chí thời mình viên minh.
Giác Hoàn nào phải chính mình,
Thung dung minh chứng sử kinh rõ ràng.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Sàigòn 01.1978
Gởi Tứ Chúng Trung Ương:
Diễn hành Pháp Độ Thời Đông Độ