–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

THIỀN PHÁP CHẤP

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7267)
THIỀN PHÁP CHẤP

Ai bảo rằng Thiền Tọa tịnh Tâm,
Vẫn nguyên đồng lặng, khởi sai lầm,
Vắn dài Thiên tưởng nương nương Định,
Để rõ "thường như" ngộ Thể Tâm.

Ai bảo rằng Thiền vắng lặng tanh,
Viên dung Tam giới tỏ muôn ngành,
Chung tình chung cảm đồng phương Phật,
Rạng rỡ Niết Bàn chẳng giới ranh.

Ai bảo rằng: Thiền thoan thoát siêu,
Nguy nguy lợi lợi đủ muôn điều,
Huỳng Quang tuôn tỏa soi cùng khắp,
Không sạch lý mờ cũng phải điêu.

Ai bảo rằng Thiền phát Huệ Minh,
Mong manh mòn mỏi Pháp Siêu hình,
Thêm làm Hoa Trí triền miên định,
Một nhận là muôn lạc Thể Minh.

Ai bảo rằng Thiền tận tận như,
Có không tương đối, chẳng ly trừ,
Thân Thiền hóa pháp muôn in một,
Tánh Tướng thảy đều dụng dụng Như.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN