–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

Ấn Chỉ IV: BẢO PHẨM XUẤT THẾ CHƠN KINH

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 15033)
Ấn Chỉ IV: BẢO PHẨM XUẤT THẾ CHƠN KINH
baoday_01-thumbnail
Bảo Phẩm Xuất Thế Chơn Kinh. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không bao giờ bảo phải Xuất Thế, nhưng mục tiêu chỉ dạy hoàn toàn Xuất Thế Tối Thượng Giải Thoát, như vậy có phải là Xuất Thế chăng. Đương thời Hạ Lai Mạt Pháp, sự tu hành thực chứng thật hiếm, vì sao? Vì thời Thượng Pháp có giáo lý, có thi hành để tu nên có thực chứng. Đến thời Trung Pháp có giáo lý, có thực hành tương song liền có thực chứng. Qua thời Hạ Lai Mạt Pháp hiện nay có giáo lý nhưng kém thi hành, thành thử hiếm hoi thực chứng. Kinh pháp bất diệt chỉ nương nhờ Mật Pháp. Nơi kinh pháp có thực hành liền có sở đắc, chưa thực hành thì kinh pháp kia trở thành lý thuyết. Tu có chứng tri chăng cũng là chứng tri trên giả thuyết biện tài, chớ chưa hẳn là Thực Chứng.


Đức Di Lạc Tôn Phật viết xong Kinh Bảo Phẩm này tại
TRUNG ƯƠNG HỘI THƯỢNG NHA TRANG
ngày 10 tháng 09 năm 1974
tức ngày 26 tháng 08 năm Giáp Dần


– Thiền Sư Bồ Tát Di Như viết lời dẫn nhập.