–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

TOẠ THIỀN CÁC PHÁP HIỆN

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7330)
TOẠ THIỀN CÁC PHÁP HIỆN

Tâm Pháp Vô Nhị Tập Thiền sơ khởi Tu Hành,
Xua tư tưởng đến, riêng dành tịch an.
Dứt tưởng nhớ, đặng mở mang,
Mức Thiền tịch tịnh, ngây loang bồng bồng.
Thiền êm cảnh trước rỗng không,
Như ngồi ở giữa cánh đồng bao la.
Núi sông ẩn hiện gần xa,
Lăng nhăng trên nước, lập lòa ánh sao.
Trên đầu mây lượn đủ màu,
Vàng, Xanh, Đen, Trắng, nối nhau liền liền.
Nhiều khi Pháp Định triền miên,
Không hình chẳng bóng, tịch yên tịch thường.
Pháp trên Tâm Cảnh đồng nương,
Tâm trùng Duyên hiệp, Cảnh vương diễn tuồng.
Mối giềng Ẩn Hiện một nguồn,
Tọa Thiền mới hiểu Tấm Tuồng Lầm Mê.
Duyên Pháp tùy tùy Ẩn Hiện nương,
Tâm không rỗng rỗng khó miêu tường,
Cảnh thành trụ trụ thanh thô pháp,
Thân Ý phân phân, hóa ngã vương.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN