–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

BỐ THÍ PHÁP

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 9597)
BỐ THÍ PHÁP

Bố thí giúp kẻ thiếu dùng,
Cho quần cho áo thương chung mọi người.
Lựa lời giúp kẻ vui tươi,
Xây nền Đạo Đức góp mười nên trăm.
Miễn sao họ được an lành,
Biết ơn, không biết, tâm đành thả trôi.
Bố thí chỉ biết giúp thôi,
Gặp kẻ bối rối, khúc nôi giải bày.
Tận tâm giúp họ mới hay,
Vui buồn chia xẻ công rày vô biên.
Khi họ trái ý chớ phiền,
Khen-che-tốt-xấu là điên đảo tình.
Miễn sao Tâm rỗng thanh bình,
Trọn lòng bố thí, đẹp hình Tam Thiên.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN