–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

SONG PHÁP

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8541)
SONG PHÁP

Kính cẩn phụng Ngài Đức Thích Ca,
Cung nghinh tán thán Đề Bà Đa,
Trang nghiêm song thể in cha mẹ,
Sẵn đón muôn con họp một nhà.

Đây chốn Phật Đà vốn vẹn nguyên,
Lầm ngăn thuận nghịch chịu phần duyên,
Phật tùy tương đối, hành song pháp,
Chỉ rõ Chân lý vẫn rạng tuyền.

Đây chính Phật tràn khắp các nơi,
Cùng chung cha mẹ cũng vô đời,
Thuận làm thân Phật thâu trăm cõi,
Nghịch lại Như Lai nhiếp khắp nơi.

Đôi pháp báu này rõ viễn thông,
Tám ngăn vạn cách nhịp song đồng,
Nụ cười hoa diễn, thanh, thô, thú,
Sẵn tịch âu ca, bất động, thông.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN