–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

ĐỐI HOẠ. Đọc nhiều chiều. Ngang-Dọc-Xuôi-Ngược

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8639)
ĐỐI HOẠ. Đọc nhiều chiều. Ngang-Dọc-Xuôi-Ngược

Ý Kệ:
Đăm đăm gò Ý mã
Mặc mặc buộc Tâm viên
Trùng trùng chủ nhân hiện
Bổn lai vô thọ truyền.
Văn Kỳ Thinh, tức Kiến.

Sư Giác Kiến. Tịnh xá Ngọc Các.
(Giáo phái Khất Sĩ) - Nha Trang

Đối Họa:
Điên điên ra gò mả
Khùng khùng khởi Tâm viên
Chung chung đều thể hiện
Hoàn lai đắc Chân Truyền.
Tận kỳ Giác - Tịnh Vương.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Đối họa giữa Sư Giác Kiến, Phái Khất Sĩ và ĐỨC TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
02 tháng 05 Canh Tuất ( 1970 )