–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

NỬA MẢNH TRIỀN MIÊN

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7979)
NỬA MẢNH TRIỀN MIÊN

Triền miên hay cứ xuôi dòng...
Càng đi tìm mãi thêm tròng cơn mê.
Vì sao ngọn núi trông kề,
Mảnh đời tuôn chảy tỉ tê nơi lòng.
Cá thỏa tung mình khi gặp nước,
Ve lo bỏ xác lúc mưa non...

So sánh non sông với cánh đồng,
Các loài kiến bọ biết hay không?
Vui đoàn đưa đón đây kia nọ,
Khổ sướng như nhau thể vẫn đồng.

Khen thay khéo vỗ nên khuôn,
Gây chi? sinh cảnh để luồng triền miên.
Phân chi từng kiếp trao duyên,
Nhất Nguyên chẳng chịu, chịu liền tư danh.
Nọ kia đây khác tranh giành,
Lối ngăn bị biệt, bức mành triền miên...

Tìm trong lóng sạch để làm chi,
Đang lúc triền miên có nghĩa gì?
Xuôi ngược lộng hình trong ác đạo,
Múa men gầm hét vẩn cuồng si...

Cứ thế triền miên đến lúc cùng,
Không ai đem lại mối tình chung,
Ngày qua xuôi chảy, nương xuôi chảy,
Trọn kiếp hoang mang vẫn lạnh lùng.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN