–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

NHÂN DUYÊN

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7882)
NHÂN DUYÊN

Nhân Duyên liên kết rõ ràng,
Gieo Nhân Hiền Đức, Duyên đàng hoàng vui.
Bạn bè kính mến ngụt ngùi,
Gặp Thiện Tri Thức dưỡng nuôi Tu Hành.
Tạo NHÂN độc ác gian manh,
Duyên thành đói khổ, chạy quanh ngặt nghèo.
Càng làm, càng đến chỗ eo,
Lâm chung Thọ Báo, bị treo ngục hình.
Nhân duyên Pháp rất phân minh,
Thung dung chẳng đoạn, lộ trình Phật Tôn.
Khuyên ai: Tu khéo trường tồn,
Từ PHÀM đến THÁNH, chung gồm NHÂN DUYÊN.
Trước sau Chân Tử vẹn tuyền,
Như Lai Tam Thế lời Nguyền giúp cho.
Ấy là chính tạo thuyền đò,
Cứu mình cứu cả kẻ dò Tâm Nguyên.
Phật rằng: chẳng Độ Vô Duyên,
Không độ Định Nghiệp, đoạn nguyền Thế Tôn.
Hiện Phật ngăn kẻ vong tồn,
Chỉ chờ Địa Tạng cứu hồn,gây Duyên.
PHÁP TẠNG lời thật Chỉ Truyền.
Nên ghi nhớ lấy: Nhân Duyên khải Hoàn.
Nhân Duyên khéo trọn vẻ vang,
Pháp Đàn Bảo Phật, cúng dàng Nhân duyên.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN