–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

VÔ NGÃ

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7729)
VÔ NGÃ

VÔ NGÃ chính pháp Không Ta,
Nhất Nguyên sẵn vẹn, đơm hoa khắp tràn.
Thường Còn vốn lại Thường An,
Chẳng thêm không bớt, một đàng Phật Tôn.
Bởi vì hữu Ngã bị tồn,
Lại thêm Danh Tướng, chỉ dồn mờ mê.
Phật thời Vô Ngã đề huề,
Chúng sanh Hữu Ngã nên tê tái lòng.
Chân Tử lià Ngã là xong.
Trọn tình Chư Phật, vẹn lòng Nhất Nguyên.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN