–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

PHẢI CHĂNG TU hay là LẬP PHÁP TRÍ

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7006)
PHẢI CHĂNG TU hay là LẬP PHÁP TRÍ

Phải chăng Tu Sửa thói Đời?
Hay là Hòa Hợp, Trí lời mở mang.
Phải chăng Tu chịu khổ nàn?
Hay là lập Trí cốt hoàn Thiện Minh.
Phải chăng Tu chọn Sắc Hình?
Hay là Tỏ Tánh Quân bình in nhau.
Phải chăng Tu chuộng phép màu?
Hay là phá chấp, trước sau Tỏ tường.
Phải chăng Tu lánh tình vương?
Hay nguồn Tâm Pháp,diễn tuồng Nhất Nguyên.
Phải chăng Tu phát lời nguyền?
Hay là Tâm rỗng vẹn tuyền Chân Như.
Phải chăng Tu thuộc văn từ?
Hay là xóa: Muốn Buồn, Mừng, Có, Không.
Phải chăng Tu xuất nhập đồng?
Hay là Bất Động vẹn phần Quang Minh.
Phải chăng Tu cứu độ hình?
Hay là suốt suốt lộ trình Vô Lai.
Phải chăng Đặng Mất không hai?
Khoe Tài khoe Đức nay mai Niết Bàn.
Hay là một kiến không màng?
Ly Chân sẵn Kiến, khắp tràn Phật Tôn.
Khuyên ai Tu chớ vuông tròn,
Tỏ tường Tướng Tánh, hơn lòn lạy xin.
Chẳng mong huyển hóa tròng thêm,
Hằng ngày thong thả, giải niềm bận mang.
Pháp Tương Đối, Pháp lầm than,
Vừa ngăn trí tuệ, lấp đàng Viễn Thông.
Phải. Quấy hai pháp song đồng,
Nghĩ thầm Phải Quấy cũng không bến bờ.
Lầm theo Tương Đối vọng mơ,
Thuận thương, Nghịch ghét làm mờ Chân Như.
Ngẫm suy chu đáo tận từ,
Tâm càng cổi giải đẹp tươi trăm đường.
Nếu nhận Pháp chấp liền vương,
Không cho mình phải lần tường Tỏ thông.
Càng Tu càng dốt trăm phần,
Ấy là tiến bộ dẹp lòng tự cao.
Pháp Trí đóng mở tiêu hao,
Ba hồi tối sáng khơi mào tỉnh mê.
Gắng công Tâm rổng rang về,
Thung dung sạch chướng,mọi bề mở mang.
Tu lập Pháp Trí khải hoàn,
Tu theo sắc tướng là đường quanh co.
Tướng Sắc Phương Tiện thăm dò,
Thực hành Nhất Trí chính đò Tâm Thông.
Khuyên ai Tu khéo mau gần,
Pháp Đàn Chư Phật cốt ngần ấy thôi.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN