–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

THIỀN PHƯƠNG TIỆN PHÁP

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7213)
THIỀN PHƯƠNG TIỆN PHÁP

Phương tiện Thiền Tông rõ tánh hình,
Thật hư, hư thật để Minh Minh,
Thiền khi tán trụ thăng trầm bổng,
Ý Pháp nương thân sắc đổi hình.
Tánh Tướng lưu hành sẵn viễn thông,
Nơi nơi Hành Giả lượng không đồng,
Pháp Thiền thao diễn thanh thô khởi,
Do chấp thăng trầm hóa chẳng thông.
Tâm Pháp nhẹ nhàng ẩn hiện chung,
Tuy Thiền thông khởi vẫn muôn trùng,
Giả chơn nghi chấp, chơn liền giả,
Đâu phải trong ngoài vốn viễn dung.
Ý Pháp chẳng bình, Ý bị phân,
Sẳn đồng Minh Thể xẻ san phần,
Một chia vạn Pháp lầm chưa rõ,
Thiền Định muôn màu Nhiếp khỏi phân.
Phương Thiền mấu chốt mở lầm mê,
Tự Ý ngăn phân Nhất Trí về,
Tuyệt đối tỏ nguồn thông suốt suốt,
Mỉm cười giả tạo tấm tuồng mê.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN