–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

7. TẠI SAO PHẬT THUYẾT PHÁP ĐƯỢC GỌI LÀ BẢO PHÁP?

22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 14534)
7. TẠI SAO PHẬT THUYẾT PHÁP ĐƯỢC GỌI LÀ BẢO PHÁP?
Phật thuyết pháp có mục đích giải Nghi Chấp, phá đố tật lầm lẫn đem lại sự lợi ích hiện hữu. Khi Bồ Tát nghe được, nhận được thi hành theo lời chỉ dạy kết quả quí báu, nên được gọi là BẢO PHÁP. Cho nên những bậc xem Tam Tạng kinh điển nhận được lời kinh chỉ dạy thực hành Tu Chứng kết quả mới thấy Bảo Pháp sống động linh hoạt. Bằng xem kinh chỉ biết kinh, chưa nhận được thì làm thế nào thật hành tu tập đặng. Đối với tập Như Lai Thiền nầy dạy rõ Thể Tánh, tu Thiền cốt tỏ nơi Thiền Tánh, Thể Tánh nơi Thiền không khác với Pháp Tánh. Thể Tánh Thiền nương chìu theo từng TÀ NIỆM, từng KHỞI VỌNG của các hành giả mà nó từ Nhất Tôn Thiền Tọa đến Sáu Môn Ngoại Giáo, gọi là SÁU CỬA THIỀN MÔN. Trên đã nói 6 cửa Thiền Tông do vọng khởi mà có, nay các hành giả Tọa Thiền KHÔNG TRỤ XỨ, nhiếp độ trùm khắp để đoạt đến Như Lai Thiền. Bằng trụ xứ hay chìm đắm nơi Thiền chưa trọn Sáu Tông thì sai lạc nơi Tiên Đạo hoặc Thần Đạo chưa rốt ráo Giải Thoát.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN