–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

18. LỐI CHỈ ĐẠO

22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 13755)
18. LỐI CHỈ ĐẠO
Lối Chỉ Đạo chung gồm HIỂN GIÁO, THIỀN GIÁO, TỊNH GIÁO, dụng phương tiện PHẬT PHÁP BẤT LY THẾ GIAN GIÁC, khi hành lễ mới mặc Y Áo, ngày thường vẫn sinh sống làm ăn. Mỗi chân phật tử ngụ tại gia vì chưa có thành lập cơ sở chùa. Ngài thường nói : “ĐẠO ĐỜI HỢP NHẤT TRƯỜNG TỒN PHẬT TÔN.” Ngài cho thành lập Tứ Chúng như sau:

* TÍN ĐỒ ĐẠO CHÚNG

* TRƯỞNG GIẢ CHÚNG

* HỘ PHÁP CHÚNG

* THỊ GIẢ CHÚNG

Mỗi chúng có hàng trăm vị tu theo Chúng Hạnh cùng với Công Đức Hạnh của Chúng mình cho phù hợp với Hạnh Nguyện. Như Hộ Pháp Chúng thời chuyên ròng thuyết pháp, Trưởng Giả Chúng thì chăm sóc cơ sở, hương đăng cúng dường, Thị Giả Chúng thì hầu cận bên Đức Tăng Chủ, còn Tín Đồ Đạo Chúng là những vị mới vào nhập đạo. Lúc được xem xét hành nguyện phù hợp với chúng nào thì sát nhập vào chúng đó. Với mục đích lối chỉ đạo làm thế nào cho tín chúng có căn bản Đạo Hạnh Trí Tuệ song tu.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN