–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

14. THẾ NÀO LÀ NHẬP THIỀN?

22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 16243)
14. THẾ NÀO LÀ NHẬP THIỀN?
Nhập Thiền không phải cái Hồn của hành giả nhập hết vào nơi Thiền mới gọi là nhập. Cũng không phải tọa thiền vắng bặt không còn nghe gì ở bên ngoài mới gọi là nhập Thiền. Nhập Thiền không phải xong nhập nơi Thiền như là xác chết mới gọi là nhập Thiền đâu. Những quan niệm trên đều là sai hết thảy, nên bãi bỏ ý định mong cầu trên.

Nhập Thiền Hành Giả tựa như say, như ngật ngật, thân mình lâng lâng, bồng bồng, nhè nhẹ tựa như ngồi trước mây gió hay giữa hư không, phần bên ngoài vẫn nghe tiếng động, nhưng bên trong gìn giữ tịch tịnh. Khi Hành Giả gặp diễn cảnh nơi Thiền, cảnh ấy lâu mau, rõ hay chưa rõ cho lắm đó là công phu tịch tịnh chưa vững lắm còn thiếu khuyết mập mờ. Có hành giả không thấy chi cả thì lấy mức tịch tịnh, lâng lâng, bồng bồng, say thiền, các vị nầy nên cố gắng chớ nên thoái chí, rồi đến thời công phu đầy đủ vẫn đạt đến chí nguyện. Tọa Thiền phải lấy Kiên Dũng làm đích, không khác nào kẻ đi đường xa, cứ đi mãi nó sẽ đến.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN