–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

9. THẾ NÀO LÀ BỐN TƯỚNG GIẢI THOÁT?

22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 16138)
9. THẾ NÀO LÀ BỐN TƯỚNG GIẢI THOÁT?
Bốn Tướng Giải Thoát là: THIÊN TƯỚNG, NHÂN TƯỚNG, CHÚNG SANH TƯỚNG, THỌ GIẢ TƯỚNG.

- Thiên Tướng chính là tướng Định Tưởng trụ xứ, khởi vọng mong mỏi, thanh lọc tốt xấu, tránh né Thiện Ác, lấy bỏ, cấu tạo, huân tập, nhiếp thâu trở nên tu luyện lầm vào Tiên Đạo.

- Thứ hai nữa là Nhân Tướng, nơi nhân tướng thường trụ, thường chấp, thường bảo thủ cá nhân cho mình tu hành chân chính, thương ghét không chừng, tu theo chí hướng qui định. Đến khi lòng hành giả vẫn tin Phật mà đường hướng sai lạc bị lầm vào Tiên Đạo.

- Thứ ba là Chúng Sanh Tướng, nơi tướng Chúng Sanh tu hành không chừng, không đổi, khi thích thì tu thật nhiều, lúc buồn chê chán bỏ tu. Lại thường nâng tánh tự cao, tự đại, chấp nhận mình khôn ngoan xảo quyệt hơn ai. Lúc chính Chúng Sanh Tướng lại tự hạ mình nghiệp căn xấu số không tu được, chê chán buồn khổ, vì nơi nghiệp chúng sanh tướng mà Phật nói Kinh Bất Tăng Bất Giảm để đưa chúng sanh tướng trở về bất thối, bất tăng, vì sao? Vì Thối sa vào Địa Ngục còn Tăng bị lâm nơi Tiên Đạo.
- Tướng thứ tư là tướng Thọ Giả, tướng Thọ Giả là tướng THỌ NGÃ, cho sự làm của mình là ĐÚNG, cho suy tưởng nghĩa Lý nơi mình là PHẢI, cho đường mình phải như vậy tướng định của mình phải như thế, nên chi Phật dạy lìa Ngã, tu đến trọn vẹn CHÁNH NGÃ, lìa Tiểu Ngã Giả Tưởng tu đến trọn vẹn ĐẠI NGÃ BÁT NIẾT BÀN.

Phật Đạo kinh sách rất rõ ràng, lời chỉ dạy không thiếu sót, nhưng mấy ai đã hiểu biết đặng trọn. Lúc hiểu biết được phải qua từng giai đoạn tu hành đầy đủ Công Đức tạo nên Công Năng, mới tùy theo Công Năng Công Đức minh định được đường lối tu khỏi sai lạc.

Minh Định về Như Lai Thiền phải có một đường lối chánh đáng căn bản dặn dò minh xác, chớ chẳng phải tu thế nào cũng đặng, nói thế nào cũng đúng.

Như Lai Thiền chính là một tập Thiền lưu lại thời Hạ Lai Mạt Pháp, dù cho đương thời Mạt Pháp bậc tín tâm thật hành đúng theo tinh thần thì đương nhiên hưởng thọ đặng thời CHÁNH PHÁP.

Tập Như Lai Thiền viết ra từng lời huyết quản chứa đựng chẳng biết bao nhiêu sự sống còn của Đạo Phật. Trong lúc nhân sinh lạc loài Bảo Pháp, lòng tôi không mong mỏi chi hơn là TÍN TÂM của các hành giả phải thật hành tu nơi CHƠN TÁNH, Hạnh Nguyện Độ Sinh lướt qua các Pháp Giới cốt TỎ PHÁP, tu không trụ chấp, ĐỨC TRÍ TƯƠNG SONG, ĐẠO HẠNH và TRÍ TUỆ DUY NHẤT, đó chính là Cúng Dường ngôi Tam Bảo vậy.

Hóa Thân ĐỨC TĂNG CHỦ TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Chính Đức VÔ THƯỢNG DI LẠC TÔN PHẬT Bút ghi

      Như Lai nào chỉ đâu bày,
Chủ tin đốn ngộ mới hay diễn tuồng. 
             - TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN