–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

19. PHƯƠNG THỨC THIỀN TỌA

22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 15512)
19. PHƯƠNG THỨC THIỀN TỌA
Về phương thức, Ngài chỉ dạy đương thời thì không khác trong tập NHƯ LAI THIỀN nầy. Nhưng hành giả nào Tín Tâm nhập đạo, ban đầu truyền pháp môn NIỆM PHẬT, sau được xem xét kỹ càng, sắp cho phép tu Thiền thì hành giả đó phải Trường Trai 7 ngày (bảy ngày.)

Tập tọa Thiền, hành giả Niệm Phật xong, bắt đầu Tĩnh Tâm 5 phút. Sau khi Tĩnh Tâm niệm danh hiệu “NAM MÔ TỊNH VƯƠNG PHẬT” 7 lần, trong 7 lần niệm như thế phải niệm bằng tưởng niệm độ 10 phút hay 7 phút, xong xả tư tưởng nhập Thiền.

Đối với pháp môn Như Lai Thiền có cả THIỀN TÔN đồng với MẬT TÔN song ứng, song hiện, tùy căn cơ của hành giả mà ứng hiện nơi tọa thiền. Có vị tọa thiền nhập thiền 8 phần thì Mật 2 phần, có vị Mật 7 phần thì Thiền 3 phần. Nó cứ mãi phiên diễn đến lúc Tịch Tịnh Viên Minh mới kết quả hoàn mỹ.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN