–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

1. LÀM THẾ NÀO GIÁO MÔN KHỎI BỊ DIỆT VONG

16 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 15751)
1. LÀM THẾ NÀO GIÁO MÔN KHỎI BỊ DIỆT VONG
Lúc bấy giờ, vào lối 9 giờ 30 ngày 12 tháng 02 năm Giáp Dần (1974), tại Trung Ương Hội Thượng giữa sự hiện diện Tứ Chúng gồm có: Tôn Giả Pháp Khả, Tôn Giả Pháp Tưởng, cùng quý Tín Chúng: Pháp Quyên, Pháp Hậu và một số trên mười vị đang ngồi đàm luận về tánh cách xây dựng Chánh Pháp.

Vừa khi ấy, ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ từ Tịnh Thất bước ra Chánh Điện, nơi mà Tứ Chúng đang quây quần thân mật. Tất cả đồng đứng lên chiêm ngưỡng lễ bái, xong ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ an tọa, Tứ Chúng ngồi lại một bên. Trong giây lát, ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ Ngài mới nói:

-Này Tứ Chúng, hôm nay Tôi nói một thời Pháp tuy đơn giản nhưng rất hữu ích cho đời nầy đồng với đời sau gìn giữ mối Đạo không bao giờ bị diệt vong, đặng hữu ích vô cùng. Các ông là những bậc mong cầu chí nguyện hãy nghe tôi nói.


Thế rồi ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ Ngài bắt đầu dạy:

“Tôi còn nhớ, có một thuở ĐỨC THẾ TÔN Ngài đến một Giáo Môn, Giáo môn đó có một Trưởng Giả cầm đầu trên trăm vị tu hành về môn Chủ Quán, lấy hư không Chủ Định làm Tâm. Vị Trưởng Giả bao gồm tiền bạc, châu báu để cho tất cả tu tập không mất của hoặc công tí nào.

Trưởng Giả còn lo cơm nước, y áo cho 100 vị tu trì.


ĐỨC THẾ TÔN vừa đến nơi, Trưởng Giả và trên 100 vị ra mừng đón. Lúc ĐỨC THẾ TÔN an tọa xong, thì Trưởng Giả ngồi lại một bên, 100 vị thảy đều ngồi theo thứ lớp.


Trưởng Giả đứng lên thưa thỉnh:


-Bạch ĐỨC THẾ TÔN: Làm thế nào Giáo Môn khỏi bị diệt vong? -Như thế nào thường bị diệt vong?


-Hội Tề cách nào được tồn tại? -Như thế nào không tồn tại? -Kính nhờ ĐỨC THẾ TÔN chỉ giáo.


ĐỨC THẾ TÔN Ngài dạy:


-Trưởng Giả cũng nên biết, Giáo Môn tránh khỏi diệt vong, được sự tồn tại bất diệt, thời Giáo Môn ấy có pháp tu Tự Lợi mình, đem sự lợi ích đó giáo hóa cho kẻ khác nghe lãnh thi hành được lợi như mình, đó chính là Giáo Môn bất diệt, thường còn, không bị diệt vong. Bằng Giáo Môn mình chỉ có Tâm ý phát nguyện, theo lời nguyện chính mình bảo toàn tất cả nhân lực, tài lực như đem tiền của châu báu ngọc ngà giúp đỡ cho tất cả trong Môn Giáo, nhưng bậc ấy vô tình hay cố ý không bày vẽ cho Tín Chúng làm y theo Thù Thắng Tâm, Phát Nguyện Tâm, Công Đức Tâm như mình thì hậu lai mối Giáo Môn bị diệt vong. Đối với Ta, ta có BI, Ta phải dạy cho mọi người biết BI như Ta. Ta có TRÍ, Ta dạy cho mọi người biết TRÍ như Ta. Ta có DŨNG, Ta dạy cho mọi người biết DŨNG như Ta, do đó mà mối ĐẠO ta bất diệt.


-Trưởng Giả cũng nên biết, Hội Tề thế nào được Tồn Tại?


-Hội Tề biết Lục Hòa, làm cho mọi người được an vui thì chính mình được an vui, làm cho mọi người phấn khởi thì chính mình được phấn khởi, nói lời Pháp đứng đắn ích lợi cho mọi người tu tập, đó là Hội Tề tồn tại sung mãn.


Bằng Hội Tề phiếm luận, hí luận, ẩm thực luận, nghi chấp v.v... đương nhiên Hội Tề không được tồn tại, bị diệt vong.


ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ. Ngài dừng lại trong giây lát, Ngài nhìn chúng tôi và dạy tiếp:

-Này các ông cũng nên biết, đứng giữa thời Mạt Pháp, Tôi mong mõi cho con đường Chánh Pháp được vững vàng thì các ông được vững vàng. Các ông nên làm những gì được TỰ LỢI đồng THA LỢI. Khi các ông Bố Thí, Trì Giới, Tinh Tấn, Nhẫn Nhục, Trí Tuệ, Thiền Định thì các ông nên đem những môn của các ông hiểu biết đó để giúp cho kẻ khác được hiểu biết như các ông.

Các ông trọn lòng TIN-VÂNG-KÍNH Tôi, các ông được lợi bao nhiêu tùy khả năng các ông khuyến khích dạy dỗ cho những tín chúng được sự TIN-VÂNG-KÍNH để được lợi như các ông.


Các ông phá Nghi Chấp, qua các căn nghiệp, chủng nghiệp được an vui, được thú vị, được thoải mái thì các ông nên đem những Pháp đã hiểu biết của các ông để giúp cho Tín Chúng Tu Tập cũng được an vui, thú vị, thoải mái như các ông, đó chính là một con đường của các ông đã xây dựng Chánh Pháp giữa thời Hạ Pháp. Đó chính là vàng, bạc, châu ngọc của Tam Bảo các ông đem dâng cúng cho Tam Bảo vậy. Tôi chỉ mong bấy nhiêu thôi”.


Ngài dứt lời. Tứ chúng ai nấy đều vui mừng, cung kính, tán thán Công Đức, đảnh lễ và cung tiễn ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ trở về Tịnh Thất.

LONG HOA HỘI THƯỢNG, ngày 12-2 Giáp Dần (1974)
Chân Phật Tử Hoàng Ngọc Sơn, Pháp danh: Pháp Tràng “Phụng ghi”

° Ghi Chú: Thời kỳ Hóa Độ Đại Thừa của Đức Long Hoa Tăng Chủ Di Lạc Tôn Phật vào khoảng năm 1975, các Chân Tử ở Nha Trang có ghi pháp danh trong quyển Kinh Giáo Ngôn này đã bỏ đi quay về nhà tu Tiểu Thừa gồm có: Pháp Tràng, Pháp Hoàn, Pháp Thoàn, Tạng Tích, Pháp Sử, Tạng Nguyên.