–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

GIÁO NGÔN

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 20358)
GIÁO NGÔN
glasses_book_1
Giáo Ngôn: Những mẫu chuyện Đức Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật kể, bậc tu buổi ban đầu bước vào ngưỡng cửa nhà Phật phát Bồ Đề Tâm thì trước tiên phải thi hành giả
i nghiệp. Nói đến Nghiệp, mỗi bậc tu đều có nghiệp, kẻ chưa tu vẫn có nghiệp. Nghiệp nó sai khác nhau tùy nơi tư tưởng Thần Thức chấp trụ, liền có Nghiệp Thức thọ chấp. Lớn nhỏ rộng hẹp của ý thức trở thành Nghiệp, Bậc muốn tu phải giải Nghiệp. Bậc mới tu Nghiệp thì thật vô số kể, nó có đủ khía cạnh mà thọ nghiệp. Do lẽ ấy nên bậc tu dùng đủ phương tiện, tiêu trừ Giải Nghiệp hay nhờ Bậc Thiện Trí Thức chỉ bày đủ phương pháp tự giải nghiệp. Bậc tu tùy theo trí tuệ lướt qua hoàn cảnh, tạo công năng giải nghiệp. Cứ giải bớt nghiệp bao nhiêu thì trí tuệ tăng trưởng thọ lãnh bảo pháp bấy nhiêu.

– Thiền Sư Bồ Tát Di Như viết lời dẫn nhập.