–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

27. SỰ TU HÀNH KHÓ MÀ KHÔNG KHÓ...

16 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 15101)
27. SỰ TU HÀNH KHÓ MÀ KHÔNG KHÓ...
SỰ TU HÀNH KHÓ MÀ KHÔNG KHÓ, BIẾT NHẬN CHÂN MỚI THẬT LÀ KHÓ

Lúc bấy giờ vào khoảng 8 giờ 45 phút tối ngày 22 tháng 10 năm Giáp Dần (1974) tôi về đến Trung Ương Hội Thượng, ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ từ Tịnh Thất bước ra Chánh Điện, chúng Tôi đồng lễ bái xong đâu đó ngồi theo thứ lớp, giữa sự hiện diện gồm có: Ông Tạng Nguyên, Ông Pháp Sử, Ông Tạng Dụng, Bà Diệu Thái, Bà Tạng Trình và Bà Pháp Tùng. ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ Ngài dạy:

Các ông cũng nên biết, đối với Chân Lý nhà Phật, điểm khó nhất biết nhận và không biết nhận.

Khi chưa biết nhận được Chân Lý thì có đi tìm Chân Lý trên sơn lâm cùng cốc cũng chưa biết nhận lãnh để mà tu. Khi biết nhận lãnh ở ngay đô thị, quần chúng vẫn đoạt đến Chân Lý mà Giác Ngộ.

Do lẽ ấy mà ĐỨC VĂN THÙ Ngài nói:

– Chúng Sanh nó ở trong rừng thuốc của Như Lai có đầy đủ các môn thuốc chữa bệnh mê lầm cho nó, nó không nhận lấy để mà dùng, cứ mãi đi tìm trên ảo tượng, đó chính là điểm chứng minh.


Các ông cũng nên biết, khi có kẻ oán đời, giận đời, trách đời đủ trăm phương vạn lối, tự sanh bó buộc Tâm, đi tìm sự tu tập để xa đời lánh bạn. Đến khi họ nhận được, họ liền tự hỏi: Đời là gì? Thế gian hay Thế ngay? rồi họ tự trả lời: Đây chính là Thế gian, đến khi biết như vậy họ mừng rỡ vui thích vì họ đã ở ngay Thế giới gian xảo mà Tâm họ vẫn ngay thẳng, nên họ không oán thế gian, họ còn cho Thế Gian là trợ Đạo cho họ, đó chính là Bậc biết nhận. Bậc biết nhận chân được như vậy cũng gọi là Trí Tuệ, là cứu cánh giải thoát từng giai đoạn cổi giải Tâm, phá mê chấp. Khi biết nhận như thế, họ lấy đường dây trên để tu bằng cách tự cổi giải tâm, họ tự biết những đố tật nào của kẻ bên ngoài xấu xa, làm cho mọi người không ưa thích thì họ lấy đó tự tu sửa chính cho họ. Khi nhìn thấy bên ngoài có kẻ đoan trang, nói năng từ tốn làm cho tất cả ai cũng kính nể thì liền bắt chước sự đoan trang, sự từ tốn để cho họ được mọi người kính nể.

Các ông cũng nên biết, Tôi nói thời pháp trên tuy rất đơn giản, khi mà các ông biết nhận lấy nó nương theo đường lối ấy để mà tu, đương nhiên các ông vào Pháp Môn thực thể, tìm đặng Chơn Tánh mà Tu.

– Bằng các ông xem thiên kinh vạn điển, tư tưởng cầu mong Chư Phật chứng tri giúp đỡ các ông, mà đường tu của các ông chẳng thực thể là tu trên tưởng, chưa biết nhận chân.

Từ phàm phu tu hành đến Giác Ngộ, họ vừa hiểu biết được Pháp Môn nào thì họ liền đem Pháp Môn ấy ra ứng dụng thực hành trong một thời gian kết quả hoàn mỹ. Cũng như có một vị chuyên ròng dùng Nhẫn Nhục để mà tu, phải thi hành trước hoàn cảnh để mà Nhẫn Nhục đến nỗi sau khi Tâm không còn hờn giận dù vô tình, cố ý đương nhiên thành tựu, biết được pháp Nhẫn Nhục chính là một Pháp Môn tối diệu cắt tất cả các đường dây sanh tử lại trọn thân bằng quý hữu chín kiếp mười đời của họ. Vì sao? Vì cuộc sanh tử luân chuyển kiếp này qua kiếp nọ vô tình hay cố ý họ gặp phải người nóng giận mà tiền kiếp là ông nội hay ông cha, họ phát sanh đánh đập gây tạo nhân quả. Khi họ nhẫn nhục được, đương nhiên họ đã trả ơn cho ông nội hay ông cha của tiền kiếp.

Các ông cũng nên biết, đối với Đạo Phật, biết nhận thức Đạo Phật thì nên tu trì lý sự đồng song, khi mà lý sự đồng song thời mới biết Đạo Phật chính là một Chân Lý thực thể. Khi Bậc tu biết dùng Chân Lý thực thể thì luôn luôn con đường Giác Ngộ sẽ cận kề, còn chưa biết nhận lãnh thực thể thì dù có tu muôn kiếp cũng chẳng kết quả.

Chúng con được nghe Giáo Ngôn của ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ, chúng con rất vui mừng vì Ngài đã khai thị cho chúng con biết ứng dụng Chân Lý Thực Thể khỏi xa lìa Thể Tánh. Bởi chúng con còn lầm lẫn nên ảo vọng cầu mong. Khi có ảo vọng thì vẫn còn tham vọng nên phải xa lìa Thể Tánh. Ngài đã Từ Bi chỉ điểm cho chúng con trên con đường PHẬT-PHÁP BẤT LY THẾ-GIAN GIÁC để hoàn mỹ TRI KIẾN GIẢI THOÁT.

VIỆN HỘ ĐẠO LONG HOA HỘI THƯỢNG
"Phụng Ghi Để Phổ Truyền"
Ngày 22 tháng 10 năm Giáp Dần