–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

2. MƯỜI DANH HIỆU PHẬT

16 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 17012)
2. MƯỜI DANH HIỆU PHẬT
ĐỨC TĂNG CHỦ GIÁNG LÂM KHAI THỊ TẠI PHÁP BẢO TỈNH THỊ HỘI QUI NHƠN, BÌNH ĐỊNH

Chuyến Giáng Lâm kỳ 8, ngày 26-1 Âm lịch, lúc 20 giờ 30 tại Pháp Bảo Tỉnh Thị Hội Qui Nhơn Bình Định. Lúc bấy giờ tôi được sự chấp thuận đồng tháp tùng theo cuộc giáng lâm đến Tỉnh Thị Hội Qui Nhơn. Tôi được thấy như sau: Đúng giờ ấn định, ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ tiến ra Chánh Điện, theo sau Ngài có hai vị Thị Giả Pháp Khiêm và Pháp Chỉnh. Tứ chúng cung nghinh đảnh lễ xong, Ngài an tọa trên Bảo Tòa, Tứ chúng ngồi ngay ngắn thứ lớp trên một trăm vị.

Trong cử chỉ trang nghiêm của Ngài, trước Chánh Điện trầm hương nghi ngút. Nhưng tiếc thay, âm thanh hỗn loạn của xe cộ bên đường, cùng những vị tham dự nơi địa phương chưa được yên tĩnh nên chi hãy còn tiếng thì thầm rào rạt. Bấy giờ Ngài dạy:

– Này các ông, Sự nghe Pháp, sự lãnh Pháp rất khó. Sự nghe được Pháp rất có giá trị, cũng như nghe được, biết được giá trị sử dụng báu vật, khi đã nghe được đương nhiên lãnh được. Thời xưa ĐỨC-THẾ-TÔN trao bảo vật cho Bồ Tát, thì Bồ Tát có cung kính yên tĩnh để thọ lãnh hay chẳng cung kính yên tĩnh được thọ lãnh?

Tứ chúng đồng thưa:

“Bạch Ngài, cung kính yên tĩnh được thọ lãnh, bằng chưa cung kính, chưa yên tĩnh thời chưa bao giờ lãnh được”.

ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ khen:

“Đúng như vậy!”. Vi diệu thay! Từ giờ phút đó, tiếng thì thào đến âm thanh xe cộ đều ngưng bặt trở thành yên tĩnh, trang nghiêm.

ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ Ngài dạy:

– Này các ông, nói đến sự làm diệu dụng của Chư Phật thì ta không nên nói. Bằng nâng cao, tán thán vô lượng vô biên Công Đức sung mãn của Ngài thì ta cần phải nhắc nhở để các ông nương theo thành tựu. Các ông tự nghĩ: Các Đức Phật có tu trì chứng quả hay không tu trì mà đặng chứng quả?

Tất cả tứ chúng đồng thưa:

“Bạch ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ, có tu trì có chứng quả”.

Lúc bấy giờ Ngài gật đầu dạy tiếp:

– Trước kia khi vị Phật chưa thành Phật, Ngài cũng phải tu mới đắc quả, Ngài có công thành tựu sung mãn 10 danh hiệu, 10 danh hiệu ấy chính là 10 phẩm Công Đức ngày nay thường xưng tán. mười danh hiệu như: ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾN TRI, MINH HẠNH TÚC, THIỆN THỆ, THẾ GIAN GIẢI, VÔ THƯỢNG SĨ, ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU, THIÊN NHƠN SƯ, PHẬT, THẾ TÔN, NHƯ LAI.

Ngài dạy tiếp:

“Tôi sẽ giảng một vài danh hiệu để các ông được chứng tri việc tu trì tạo thành Công Đức của Chư Phật như: ỨNG CÚNG.”

• Về phẩm ỨNG CÚNG:

Khi mà bậc phàm phu tín tâm chiêm ngưỡng làm phẩm Công Đức Cúng Dường, thời thường mua sắm lễ vật hương đăng hoa quả lễ bái dâng hương cúng dường chiêm ngưỡng cầu Phước Báo Nhân Thiên. Cứ như thế trên 100 kiếp cúng dường chiêm ngưỡng. Đến giai đoạn sau thời bậc ấy mới phát tâm cúng dường như xây chùa lập tháp cho Chư Tăng tu tập, mình cũng tu hành, lễ bái trai đàn, cung kính lập Thiện Căn, làm phước thiện, cầu Tam Thế chứng minh Công Đức cúng dường, vẫn phải trên 100 kiếp. Đến giai đoạn thứ ba: Bậc ấy vẫn dùng phẩm Công Đức cúng dường Tam Thế, vẫn tu trì phẩm Công Đức Hữu Lậu, nhưng có khá hơn trước là biết nghe Giáo lý, hay tìm chơn tánh để tu cũng phải trên 100 kiếp mới bước qua giai đoạn thù thắng. Lúc bấy giờ, lập Bồ Tát Hạnh như: Bố Thí. Trì Giới. Tinh Tấn. Nhẫn Nhục. Trí Tuệ và Thiền Định, gọi là lục Ba La. Lại dùng BI-CHÍ-DŨNG, GIỚI-ĐỊNH-TUỆ để tu TÍN-HẠNH-NGUYỆN. Những lý sự tu hành nơi Bồ Tát Hạnh thảy đều nằm nơi Phẩm Công Đức Đạo Hạnh cúng dường Ba La Mật Đa. Đến giai đoạn Bồ Tát sở đắc CHÂN KHÔNG BỒ TÁT, thì chừng đó mới có Áo Giáp bền để tu vào con đường Hành Thâm Pháp Giới, cố thâm nhập mà đoạt đến BÁT NHÃ TRÍ. Khi đến Bát Nhã Trí, đương nhiên từ Công Đức hữu lậu trở thành Công Đức cúng dường Vô Lậu, cúng dường Như Lai tròn Bổn Nguyện thành tựu sung mãn. Thời phẩm cúng dường ỨNG CÚNG trở lại cho Bồ Tát thành tựu Quốc Độ gọi là ỨNG CÚNG.

• Về Phẩm CHÁNH BIẾN TRI:

Phẩm nầy nương nhờ bậc đã tìm đặng Chơn Tánh để tu, bậc nầy thường Công Dụng PHẬT PHÁP BẤT LY THẾ GIAN cốt GIÁC. Từ một khởi điểm nhỏ hiểu ra nhận định được sự to lớn rộng rãi.

Tỷ dụ: Nhìn trong một quả mãng cầu có thể biết được nhiều múi mãng cầu kết lại trở thành một quả mãng cầu. Trên vũ trụ có nhiều Hành Tinh cấu kết với trái đất mới thành vũ trụ hay nhiều nhân sinh kết lại mới thành một Quốc Gia, nhiều Quốc Gia hợp lại mới trở thành Hoàn Cầu Thế Giới, đó gọi là Chánh biến tri .


Hoặc giả, một cái Biết nhỏ chưa đủ, có hằng vạn sự Biết nhỏ mới trở thành cái khôn lớn, hàng vạn nơi khôn lớn mới trở nên cái Đại Giác. Cũng như mỗi một chữ vẫn chưa đủ bài, phải sắp đúng trăm hay ngàn hoặc vạn chữ mới thành tựu một bài, đó gọi là Chánh Biến Tri.


Cũng như tìm nơi cái Giác thì không bao giờ tìm đặng, mà khi hành sự chung kết mới nhận được trên sự làm thảy đều có Giác. Như tìm Phật Tánh hay Bồ Tát đâu có ra, khi bậc tu phá mê chấp đặng bao nhiêu thì Phật Tánh sẽ hiện diện bấy nhiêu, muốn thành tựu Bồ Tát thì phải tu theo con đường Bồ Tát, đó cũng gọi là Chánh Biến Tri.


Bậc đã có trí tuệ Chánh Biến Tri, bậc nầy có thể nhận lấy mỗi một ngày liền biết đặng 3 vạn 6ooo ngày. Sống trong một kiếp có thể nhận biết được 3 vạn 6000 kiếp. Bậc này luôn luôn nhận hiện tại tu hành Giác Ngộ, vị lai đặng trọn hưởng Giác Ngộ, chẳng bao giờ nghĩ hiện tại chưa tu để kiếp sau sẽ tu.


Vì sao được hiểu biết như vậy? Vì có một Trí Tuệ Chánh Biến Tri nên thường lấy hiện tại làm căn bản mà thành đạt.


Dù có chưa đến trọn vẹn chăng khi đến một kiếp nào liền bước hẳn vào con đường Bồ Tát Hạnh phát Đại Nguyện Tâm cương lĩnh dùng Thù Thắng Tâm.


Lúc bấy giờ có đặng Trí Tuệ soi khắp nghiệp thức, chướng nghiệp các căn tánh chủng nghiệp, tâm cổi giải, Trí hằng kiểm kê dùng Bi Chí Dũng, Giới Định Tuệ vừa giải mê cho mình, vừa phá chấp cho kẻ khác, nung Đức Hạnh, tự chế mình làm cho tất cả Tin Phật, Tin Pháp, Tin Tăng khỏi đoạn duyên Phật.


Trên căn bản, Bồ Tát Hạnh tu trì Lục Ba La Mật Đa để bảo trì quả vị, Xây Đức Trí đặng tránh khỏi thọ chấp Bản Ngã, nương theo Vô Ngã Hành Thâm Pháp giới, nhờ Phẩm Hạnh Công Đức như thế nên Trí Tụê tăng trưởng, Bồ Tát Sở Chứng Chánh Biến, thật biết tỉ mỉ Năng sở tu chứng của các bậc tu, nên hoàn toàn Tri Kiến, lại viên dung thông đạt Lý sự thích hợp, hay chẳng thích hợp, từ phàm phu đến Thánh Tiên cùng Chư Thần mà chủng tánh thọ chấp của Năng Sở biến thành từng thế giới và Cảnh Giới cùng Các Cõi trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, suốt thông tỉ mỉ tận cùng nên toàn vẹn Thật Giác sở đắc Bát Nhã Trí, nương nhờ vô lậu thân tâm đồng nhất mà nhập vào Chánh Định Tam Muội, thành tựu Chánh Giác gọi là Chánh Biến Tri .


• Về Phẩm MINH HẠNH TÚC:


Minh Hạnh Túc chính là một phẩm rất quan hệ phù hợp Cảnh Giới, phù hợp Quốc Độ Chư Phật, vì vậy Chư Bồ Tát mới lập Đạo Hạnh.

Vì sao? Vì Bồ Tát thật biết tỏ rõ các Hạnh của Bồ Tát, của Phàm Phu, của Tiên Thần bằng nhiều lối nhiều tư cách như: Đi đứng ngửa nghiêng, nói năng bừa bãi ra sao thì phải chịu với cõi nào. Được tăng thọ mạng lên hay hạ thọ mạng xuống ra sao, Bồ Tát thật biết: Từ giọng nói chua chát, đắng cay, hoặc lời nói từ tốn khoan thai tao nhã, thì phước báo hoặc chịu báo ba đường ác. Phước báo được lên các cõi cùng cảnh giới Tiên Thần, đến trọn Chánh Báo thành Phật. Vì như thế, nên Bồ Tát thật biết Phẩm Hạnh, hiện tại làm đặng thì vị lai trọn hưởng, nhược bằng hiện tại chẳng làm đặng thời chính bản thân của mình không được hưởng nhưng lại làm cho nhiều kẻ khác khinh khi, đâm ra tu hành lại bất tín duyên Phật. Đó lỗi chẳng phải kẻ bê trễ mà lỗi do bậc tu thiếu Hạnh.


Vì lẽ ấy nên Bồ Tát thường quán hạnh Bồ Tát quá khứ để tu Đạo Hạnh, cốt cho nhiều kẻ cảm mến mà thi hành Phẩm Tứ Nhiếp, cốt cho nhiều kẻ ái kính để thu nhiếp Lục Đạo, thực thi Lục Hòa, cốt cho nhiều kẻ được ích lợi đặng thọ lãnh Bảo Pháp làm như thế Bồ Tát được lợi, đồng đem sự ích lợi cho rất nhiều kẻ khác. Bồ Tát vẹn toàn Đạo Hạnh, minh mẫn Phẩm hạnh đến sung mãn trang nghiêm Quốc Độ nên gọi là Minh Hạnh Túc.


Minh Hạnh Túc chính là thật biết tỏ rõ lý sự kết quả của Hạnh. Túc tức là cụ túc Chánh Báo.
Đến đây Ngài ngưng một chốc rồi dạy tiếp:

– Này các ông, trong Mười danh hiệu mà Tôi kể mới có ba thôi, các ông đã nhận thấy Công Đức Vô lượng như thế. Nhược bằng Tôi nói hết Mười Danh Hiệu thời các ông nghĩ thế nào?

Tứ Chúng đồng thưa:

– Kính Bạch Ngài, thật khó nghĩ bàn.

Đức Tăng Chủ gật đầu, Ngài dạy tiếp:

– Các ông có thể dùng Thù Thắng Tâm và Thiết Tha Tâm tạo được. Vì sao? Vì các ông đã có sẵn Phật Tánh trí tuệ hiểu biết y như Phật, nhưng vì nghiệp thờ ơ bê trễ nên chưa chịu tạo thôi, các ông hãy tin lời Tôi nói thành thật để tu tập tự tạo lấy Công Đức sung mãn mà thành tựu.

Lúc bấy giờ ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ trầm ngâm một chốc, Ngài vừa hỏi vừa dạy như sau:

– Này các ông, các ông hãy nhìn lên Chánh Điện, Pho Tượng Đức Đông Độ, các ông thấy Đức Phật có tốt đẹp chăng?

Chúng tôi đồng thưa:

– Kính Bạch Đức Ngài: Tốt đẹp.

Ngài dạy:

– Phải, Đức Phật tốt đẹp như thế nên mới có 32 tướng tốt. Vậy 32 tướng tốt của Phật các ông có thể tu tạo được như vậy chăng?

Lúc ấy Tứ chúng đều im lặng. Đức Tăng Chủ liền phân tách để chỉ dạy cho Tứ Chúng nên Ngài dạy:

– Các ông nên biết, đối với Chư Phật, rất mong cho các ông nương theo vết chân của Ngài để tu tập phá mê lầm thành tựu như Ngài, Đức Phật thấy các ông chẳng có chổ tự tin các ông, các ông sợ sệt đủ cách theo nghi thức của các ông, nên chi các ông có một quan niệm tu không bao giờ thành Phật, vì vậy nên Đức Phật Ngài nói: TA LÀ PHẬT ĐÃ THÀNH, CÁC ÔNG LÀ PHẬT SẼ THÀNH, để các ông tự tin mình, cùng tin Pháp môn tu tập, các ông đã nhìn thấy Đức Phật 32 tướng tốt. Vậy các ông có thể nương theo tướng tốt ấy tu tập thực tế để thành tựu hiện tại, tại sao các ông thờ ơ?

Ngài dạy tiếp: Nói đến Đôi Mắt Phật tốt, cặp mắt các ông có thể tạo nên cặp mắt tốt như Phật vậy. Mắt Phật nhìn thấy Sanh - Tử - Bệnh - Lão - Khổ vì say chìm trong Dục vọng. Các ông cũng nương theo mắt Phật mà nhìn ngay hoàn cảnh hiện tại của các ông là nó chẳng thường, đặng các ông gia công tu tập, đó chính là các ông đã tạo nên cặp mắt đẹp. Tai các ông nghe danh lợi, nghe lẽ phải trong những điều các ông ưa muốn. Ngày nay các ông nghe Pháp, lãnh Pháp, tu hành, đó chính là đã tạo nên đôi tai tốt. Còn miệng các ông thường hơn thua từng lời nói, hay cười cợt bừa bãi, tà dâm bài bạc mưu mẹo, hôm nay các ông vẫn dùng miệng đó mà thuyết Pháp.

Cứ như thế trong một thời gian các ông tròn chí nguyện, trở thành 32 tướng tốt như Phật. Các ông thấy Tướng Tốt của Phật, các ông không chịu tu tập thành tựu, cứ ngồi ước ao ngưởng vọng chẳng bao gìơ đặng. Như thế gọi là vọng tưởng điên đảo. Thôi đến đây dứt lời.

Lúc bấy giờ Tứ Chúng đãnh lễ đồng cung tiễn Đức Long Hoa Tăng Chủ trở về Tịnh Thất. Tôi nhận thấy thời Pháp này thật quý vô kể, tôi thưa thỉnh Đức Tăng Chủ tuyên đọc, Tôi phụng ghi chép nguyên văn để cúng dường Tam Bảo.

ĐỨC TĂNG CHỦ NHẤT TÔN “Tuyên Đọc”

Chân Phật Tử Pháp Hoàn Phụng ghi để phổ truyền
Ngày 24 tháng 2 năm Giáp Dần