–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

20. HUẤN TỪ CẦU ĐẠO

16 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 15584)
20. HUẤN TỪ CẦU ĐẠO
Lúc bấy giờ, vào một buổi chiều thứ hai, ngày 29 tháng 7 năm 1974 tức là ngày 11 tháng 6 năm Giáp Dần. Chúng tôi về Trung Ương Hội Thượng vấn an ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ, vì hay tin Ngài bệnh. Sự hiện diện của chúng tôi gồm có Ông Pháp Như, Bà Pháp Tùng, Ông Pháp Quyên, và một số Tín Chúng. Ngoài ra Ông Tạng Nguyên đang đánh máy bài Giáo Ngôn ở mái nhà sau Chánh Điện.

ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ nằm trên chiếc chõng vải thường lệ, chúng tôi lễ vấn an xong, đồng yên lặng ngồi lại một bên. Lúc bấy giờ không khí thanh thoát yên tĩnh chẳng còn lấy một khởi. ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ Ngài mỉm cười, chúng tôi nhận thấy dung nhan Ngài vẫn bình thường tươi đẹp khoan khoái ôn hòa chẳng có chi là đau yếu, thật khó diễn tả thay. Ngài liền bảo tôi rằng: –Ông Pháp Tràng lấy bút để ghi chép HUẤN TỪ GIÁO NGÔN. Ngài dạy:

– Này các ông, khi bậc tu đã Phát Bồ Đề Tâm cầu Đạo, chính là một sự quý báu khó nghĩ bàn, nhưng tại sao lúc tu tập lại suy kém chần chờ, kéo lôi biếng trễ, được mất phân vân, Thọ Lãnh Bảo Pháp chẳng đồng để tu; lại nữa, bậc biết Thọ Lãnh Bảo Pháp nhưng nơi tu chứng khác biệt, thì thử hỏi do bậc Cầu Đạo hay do bậc Chỉ Đạo?

Lúc bấy giờ chúng tôi lặng thinh suy ngẫm chưa kịp trả lời, Ngài dạy tiếp:

– Cầu Đạo nó có hai yếu tố để cho bậc Cầu Đạo thi hành. Thế nào là hai yếu tố?

● Yếu tố thứ nhất: THÀNH THẬT TÂM cầu đạo.

● Yếu tố thứ hai: THIẾT THA TÂM cầu đạo.


Bằng những bậc Cầu Đạo mà thiếu hai yếu tố trên thì đương nhiên THỜ Ơ TÂM, làm thế nào để Cầu Đạo Chánh Giác? Các ông nghĩ xem lời nói trên có đúng với Tinh Thần Cầu Đạo chăng?

Lúc bấy giờ chúng tôi đồng thưa:

– Kính bạch ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ, thật đúng như thế.

Ngài gật đầu, trầm ngâm chốc lát Ngài dạy tiếp:

– Các ông cũng nên biết: Tôi thường nói, bậc Truyền Đạo không có quyền truyền Bảo Pháp Tối Thượng mà bậc Truyền Đạo chỉ theo nhu cầu THIẾT THA TÂM của kẻ Cầu Đạo mà diễn nói. Các ông càng thành thật, Thiết Tha Tâm bao nhiêu thời bậc Chỉ Đạo mới theo nơi nhu cầu của các ông mà Chỉ Giáo, do lẽ ấy nên khi bước vào ngưỡng cửa nhà Phật để Cầu Đạo, rất cần thiết hai yếu tố trên. Tôi là bậc CHỈ ĐẠO, mong các ông ghi nhớ.

Ngài dạy xong đoạn trên, thời ông Tạng Nguyên vừa ngưng đánh máy bước vào lễ bái ngồi lại một bên. Ngài dạy tiếp:

– Đối với các ông hiện nay, nếu chưa Thành Thật Tâm hoặc chưa biết Thiết Tha Tâm, thì hãy phát nguyện Thành Thật, Thiết Tha Tâm để Cầu Đạo Tối Thượng Bồ Đề. Khi các ông trọn Tín Tâm Cầu Đạo thời trên con đường Tu Tập các ông hãy thi hành Hạnh Nguyện quyết tâm Thật-Hành, Thật-Tu mới mong đến nơi PHẬT CHỨNG. Bằng chưa Thật-Hành, chưa Thật-Tu thì khó đến Thật Chứng. Đó chính là một Huấn Từ mà Chư Bồ Tát vẫn Phụng Hành Tâm Niệm, Chư Phật ban hành để Bồ Tát tu.

● THẾ NÀO LÀ THẬT HÀNH?

Khi các ông Niệm Phật, thời các ông Chí Tâm Thật Hành chuyên cần Niệm Phật, lúc các ông Trường Trai hoặc Kỳ Trai thời các ông phải Tinh Tấn Thật Hành Trường Trai Kỳ Trai. Khi các ông Đạo Đức hỷ xả thì các ông phải Thật Hành Đạo Đức Hỷ Xả. Lúc các ông tu sửa Đố Tật, Bố Thí, Trì Giới, Tinh Tấn, Nhẫn Nhục, Trí Tuệ, hoặc Tu Thiền thời các ông phải Tu Thiền, Sửa Tánh, Bố Thí, Trì Giới, Tinh Tấn, Nhẩn Nhục. Đó chính là yếu điểm cho các ông THẬT HÀNH, bằng chẳng vậy chưa phải Thật Hành để Tu.


● THẾ NÀO LÀ THẬT TU?

Lúc đã Thật Hành Bố Thí, Tinh Tấn, Nhẫn Nhục gặp cảnh trái ngang, chê bai, phiền trách, thời các ông chớ vì trái ngang chê bai phiền trách mà bỏ tu, Đó chính là Thật Tu. Khi các ông Tu Thiền: được, mất đến với các ông trong cơn Thiền, Sanh Tâm biếng trễ mà bỏ Tu, đó chính là Chẳng Thật Tu. Các ông Soi Sáng Trí Tuệ để phá Mê Chấp, lướt qua Nghiệp Chủng, đào sâu nghĩ rộng các Pháp, cốt Tỏ Tánh, đó chính là Thật Tu. Bằng không như thế mà Thọ Chấp An Trụ, đó là Chẳng Thật Tu. Các ông có Thật Hành, Thật Tu, mới Thật Chứng. Tướng Tánh đồng Song mới đoạt đến Thật Giác. Bằng chẳng như thế làm sao đưa các ông THẬT-CHỨNG GIÁC. Các ông nghĩ xem, trong thời GIÁO NGÔN HUẤN TỪ này, tôi đem ra giảng nói cho đầy đủ thì có thể nói một trăm kiếp chưa hết lời. Vậy các ông hãy Tâm Niệm Thật Hành Thật Tu để mà Tu, Thành Thật Tâm, Thiết Tha Tâm để Cầu Đạo Vô Thượng, thì làm gì mà không kết quả hiện tại.

Các ông cũng nên biết: Thời Thượng Pháp, Chí Tôn đến Hạ Lai đương chế, sự hiểu biết Tu Chứng chẳng đồng, bậc dư kẻ thiếu, chỉ vì chênh lệch yếu hèn, bê trễ nơi Thành Thật, Thiết Tha Tâm cùng với Thật Hành, Thật Tu mà phải chịu như thế.

Vậy hôm nay tôi kêu gọi TÂM THỨC của các ông, nên nhận lãnh Thời Giáo Ngôn, phát Đại Nguyện Tâm của các ông để Thọ Trì Thời Pháp Chân Tôn tôi đã nói, để Phụng Trì ghi chép mà Tu.
ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ Ngài dứt lời.

Chúng tôi lễ bái Thọ Trì, ghi chép. Chúng tôi nhận thấy thời Giáo Ngôn Huấn Từ của ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ khai nguyên, trực chỉ yếu điểm sai lầm thiếu sót, đó chính là một Pháp Môn Tối Thượng khó nghĩ bàn. Chúng tôi rất cầu mong quý Tín Hữu nhận thức hồi tỉnh để đáp đền công ơn của ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ đã chỉ dạy chúng ta trong thời Hạ Pháp.

LONG HOA HỘI THƯỢNG

Chân Phật Tử: Hoàng Ngọc Sơn
Pháp Danh: Pháp Tràng
“Phụng ghi để phổ truyền
Ngày 11 tháng 6 năm Giáp Dần