–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

17. TỪ TÍN NGƯỠNG ĐẾN THÀNH TÂM

16 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 14411)
17. TỪ TÍN NGƯỠNG ĐẾN THÀNH TÂM
Thời Pháp này ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ khai thị ngày 25 tháng 6 năm 1974 tức là ngày mùng 5 tháng 5 năm Giáp Dần nhằm ngày Chủ Nhật, buổi khai thị thường lệ.

Trong buổi lể đầy đủ Tứ Chúng tề tựu tại Trung Ương. Buổi lễ hôm nay tôi nhận thấy rất trang nghiêm vì được sự nhắc nhở của Ban Hộ Đạo nên các tín đồ hưởng ứng dâng lễ hương đăng cúng dường ngôi TAM BẢO thật là trang nghiêm khó diễn tả được. Trước giờ đăng đàn khai thị, một tiếng chuông reo, tất cả Tứ Chúng Thân, Tâm, Ý thảy đều thanh tịnh để mừng đón ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ giáng lâm khai thị. ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ từ Tịnh thất bước ra an vị nơi Bửu Tòa xong đâu đấy cuộc lễ bắt đầu. Hành lễ xong Đức Tăng Chủ khai thị rằng:

– Này các ông cũng nên biết ĐẠO PHẬT lấy TÂM làm gốc, do lẽ ấy mà tất cả những bậc tu hành thảy đều dùng TÂM, Điều Ngự Tâm, Thành Thực Tâm, Tha Thiết Tâm cầu lấy Đạo Vô Thượng mà TRI-KIẾN GIẢI-THOÁT.

Nói đến Tâm để mà tìm Tâm thật ra khó chỉ được cái Tâm, do lẽ ấy bảy năm về trước tôi đã viết TƯỚNG TÂM trong bài Giáo Pháp tập 2, tôi chỉ thẳng câu: “TƯỚNG LÀ TÂM CỦA CÁC ÔNG”.


Các ông cũng nên biết nơi điểm chỉ của tôi thực thể chu đáo vô cùng, khi mà các ông muốn đem cái Tâm của các ông thì lấy cái gì bày biện để biết các ông đã có Tâm. Nó chỉ lấy chỗ Tín Ngưỡng và Thành Tâm để làm tiêu biểu cho Tâm, nên sự Tín Ngưỡng nó rất có giá trị đối với bậc tu, sự Thành Tâm nó là một nền tảng Đạo Hạnh để trưng bày cái Tâm của các ông, nó có một hiệu quả vô cùng quý báu để chứng tỏ các ông tu tập từ THÀNH-TÂM đoạt BẢN-THỂ-TÂM mà HOÀN GIÁC.

Các ông cũng nên biết, tôi kể thời quá khứ, trong một buổi Đại Lễ ĐỨC THẾ TÔN khai thị; Ngài khen ĐỨC VĂN THÙ Đại Giác, đồng thời Ngài dặn Tứ Chúng rằng: Các ông cũng nên biết, Trí Tuệ của ĐỨC VĂN THÙ thật là Siêu Đẳng, Ngài chính là Mẹ Đẻ của Chư Phật.

Lúc bấy giờ, ông A-NAN trịch vai thủ lễ chiêm ngưỡng thưa thỉnh như sau:

– Bạch ĐỨC THẾ TÔN! ĐỨC VĂN THÙ do nhân duyên gì mà ngày nay Trí Tuệ đoạt đến Đại Giác như thế, xin Ngài nhủ lòng thương cho chúng con đời này và đời sau được biết.


ĐỨC THẾ TÔN dạy: Này A-NAN! Ông cũng nên biết, từ đời quá khứ vô lượng kiếp, ĐỨC VĂN THÙ có sự Tín Ngưỡng Thành Tâm tô đắp tượng Phật, sùng tu ngôi Tam Bảo, qua đời sau lại gặp NHIÊN ĐĂNG PHẬT ra đời, Ngài vẫn tô điểm sơn phết các tượng Phật, dâng lễ, dâng đèn lưu ly, được thọ ký Chánh Báo ĐỨC và TRÍ lưỡng toàn, cho nên ngày hôm nay mới được như thế. Khi Đức Thế Tôn giảng xong, Tứ Chúng hướng về Chân Tôn chiêm ngưỡng lễ bái, tán thán đường Thành Tâm và Tín Ngưỡng kết quả khó nghĩ bàn.

ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ ngưng lại trong giây lát, Ngài dạy tiếp:

– Lại nữa, cũng giữa thời BỔN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI-PHẬT khai thị nơi hội trường, có một vị Bồ Tát sở đắc ĐẠI-ĐỊA BỒ TÁT, theo kinh điển Đức Thế Tôn đã nói thì vị Bồ Tát này thường chiêm ngưỡng lễ bái Tăng Ni và cung kính nơi Bảo Pháp. Có một hôm vị Bồ Tát mới suy ngẫm: Ta tin Phật, Tin Pháp, Tin Tăng, Ta lấy sự Thành Kính Tín Tâm để làm cơ bản thì ta phải nên Nguyện làm những gì cho Thân này tiêu biểu sự Thành Tâm. Từ ấy vị Bồ Tát mới làm Công Đức đưa đò rước khách, lặt lượm những cành gai hay dọn đường cho các Tăng Ni đi khỏi vướng, trong một thời gian Hạnh Nguyện trọn Tín Ngưỡng Thành Tâm, Phẩm Công Đức sung mãn. Qua đời sau gặp ĐỨC PHẬT ra đời, vị Bồ Tát lo chăm sóc tứ sự, đắp chăn, trải y, lót chiếu cho Phật đi, được thọ ký, vì lẽ ấy nên ngày hôm nay mới sở đắc ĐẠI-ĐỊA BỒ TÁT.


Đến đời Tôi, Tôi đã có sẵn một tâm tình Tín Ngưỡng, có sẵn một Thành Tâm lễ bái, lại có sẵn một đức tin trọn vẹn. Nhờ thế nên Chư Hộ Pháp, Chư Long Thần, Chư Bồ Tát Ma-Ha-Tát mới giúp đỡ, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Hộ Trì tán thán. Tôi chủ quyết chỉ dạy cho Tứ Chúng ĐỨC TRÍ SONG TU mà thành tựu Tri Kiến Giải Thoát. Hai thời Hạnh Nguyện của hai Vị Đại Bồ Tát tôi đã nói trên để chứng minh Đạo Hạnh Tín Ngưỡng, Thành Tâm Cúng Dường Lễ Bái, nó chẳng phải là Mê Tín vô ích đâu, nó rất hữu ích cho Đức Trí Trang Nghiêm thành tựu trọn Giác.


– Này các ông, tôi thường khuyên các ông Tâm Chí nên hướng thượng. Bậc tu biết hướng thượng bãi bỏ những nhỏ nhen lề lối sống vặc mắc của Đời, đó chính là nương theo vết chân Bồ Tát. Các ông có Tín Ngưỡng mới có Thành Tâm, đã Thành Tâm liền tỏ rõ Tâm Thông thành tựu Giác Nguyên, đó chính là bậc biết tạo Đức, nương lời căn dặn Bảo Truyền của Chư Phật. Trong buổi lễ chí thành của các ông, tôi dạy các ông, đồng thời tôi khuyên nhủ Tứ Chúng nên Tín Ngưỡng để Tín Thành, nên Thành Tâm đoạt đặng Tâm Thành, biết tỏ rõ BẢN-THỂ-TÂM mà TRI-KIẾN GIẢI-THOÁT.

Tứ Chúng ai nấy vui mừng vì đã nhận được sự TÍN NGƯỠNG hữu ích, TÍN THÀNH có lợi, ĐỨC TRÍ SONG TU hoàn lai GIÁC NGỘ thật khó nghĩ bàn. Tất cả đồng đứng lên chiêm ngưỡng lể bái cung tiễn ĐỨC LONG HOA TĂNG CHỦ trở về Tịnh Thất.

LONG HOA HỘI THƯỢNG

Chân Phật Tử: Hoàng Ngọc Sơn
Pháp Danh: Pháp Tràng
“Phụng ghi để phổ truyền”
Ngày 05 tháng 5 năm Giáp Dần