–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

73. Về Mật Tôn

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 32178)
73. Về Mật Tôn
• Tọa Thiền Mật Tôn hay còn gọi là Mật Pháp. Khi Tọa Thiền Mật Tôn thì căn cơ ứng hiện, khi Bậc tu được truyền Thiền mỗi tối trước khi đi ngủ hoặc sáng trước khi đi làm ngồi tọa Thiền từ 30 đến 45 phút. Đặc biệt Thiền Pháp Tạng, khi hành giả đang công phu tọa Thiền, dù người căn cơ chậm lụt nhất cũng đến đêm thứ bảy thân mình chuyển động tựa như dòng điện mạnh chạy toàn thân, đầu cổ rung chuyển, thân mình quay cuồng chuyển động. Đó là Mật Tôn còn gọi là Mật Pháp hóa giải các Nghiệp cho Bậc tu, nên bình tĩnh.

• Chỉ có Mật Pháp mới có thể sửa tánh. Nhờ Mật Pháp hành giả mới sửa tánh, xem xét các đố tật ngăn ngại mà cổi giải tâm chớ nên thọ chấp nữa. Mật Tôn lần lượt thay đổi từng giai đoạn tùy căn tánh hành giả của quá khứ nay ứng hiện: Khi thì bắt Ấn, lúc đi quyền thảo... Nên cẩn thận đừng để bên ngoài thấy họ không biết Mật Pháp chuyển phê phán khó tu, nên giữ gìn: Thân-kín-nhiệm, Khẩu-kín-nhiệm, Ý-kín-nhiệm. Tọa Thiền cốt có trí tuệ để giải mê lầm. Thiền là một pháp môn trợ giúp con đường Tri Kiến Giải Thoát.

• Thiền Mật Pháp cùng Giáo Lý mà Chánh Giác. Khi Bậc biết tu, biết nghe Giáo Lý cũng không phải bỏ tu Thiền, bằng tu Thiền cũng không thể xa lìa Giáo Lý mà Chánh Giác được.

• Tôn Giả, Hộ Pháp phải được Ngài chứng minh. Chỉ một số ít được Ngài chứng minh Tôn Giả, Hộ Pháp là tu thiền tọa còn có trật tự kỷ cương theo cách A La Hán, Duyên Giác, Thinh Văn và một Bồ Tát chỉ đạo truyền thừa do Ngài Ấn-Truyền. Còn có đông tín chúng Pháp Tạng cũng có Mật Tôn nhưng tu chưa được Ngài chứng minh.

Thời Đức Thế Tôn Bổn Sư cũng vậy, 1250 Chân Phật tử chỉ có 10 Tôn giả và vài vị Bồ Tát ở thế giới Ta Bà này, chớ đâu phải ai cũng truyền Mật Pháp có kết quả đâu.

• Một chân tử bị vô minh che đã tự xưng Phật ngang với Ngài. Ngay khi Đức Thế Tôn Di Lạc còn tại thế, có một chân tử tu lơ-là lại tự mãn xưng mình là Phật Hoan-Lạc ngang vói Đức Ngài. Ngài đã làm thinh bắt tay, lấy ghế mời ngồi. Vì bị vô minh che nên Bậc này không hề hay biết. Ngài cũng không có Bút Ký chứng minh Hộ Pháp bao giờ vậy kiếp nào người chân tử này mới được vào dòng Thánh?./-